برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

No category

پایان نامه ارشد با موضوع تصمیم گیری، تصمیم گیری چند معیاره، برنامه ریزی ریاضی، تکنیک های تصمیم گیری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون ۴-۶-۳ مقایسه دو الگوریتم ۷۳ ۴-۷ استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب استقرار برتر ۷۵ ۴-۸ جمع بندی ۷۹ فصل پنجم: نتیجه گیری Read more…

No category

پایان نامه با کلید واژگان روش تحقیق، تصمیم گیری، تحلیل داده، روش شناسی

ووالدهای جدید جایگزین شود وسپس اقدام به تولید مثل شود.درالگوریتم دوم ارائه شده برای مسئله QAPما از همین روش برای به روز رسانی کروموزوم های کاندید والد استفاده کردیم. به این صورت که کروموزوم های Read more…

No category

پایان نامه با کلید واژگان الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی، محدودیت ها، نقاط بهینه

تابع ومقادیرآن جهت بهینه سازی استفاده می کند بجای استفاده از مشتقات تابع و سایر مقادیر کمکی الگوریتم ژنتیک از قواعد انتقال احتمالی استفاده می کند نه از قواعد قطعی الگوریتم ژنتیک انعطاف پذیری بالایی Read more…

No category

پایان نامه با کلید واژگان تصمیم گیری، تصمیم گیری چند معیاره، برنامه ریزی ریاضی، تکنیک های تصمیم گیری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون ۴-۶-۳ مقایسه دو الگوریتم ۷۳ ۴-۷ استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب استقرار برتر ۷۵ ۴-۸ جمع بندی ۷۹ فصل پنجم: نتیجه گیری Read more…