پایان نامه ارشد با موضوع تصمیم گیری، تصمیم گیری چند معیاره، برنامه ریزی ریاضی، تکنیک های تصمیم گیری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون ۴-۶-۳ مقایسه دو الگوریتم ۷۳ ۴-۷ استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب استقرار برتر ۷۵ ۴-۸ جمع بندی ۷۹ فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۲ ۵-۱ مقدمه ۸۲ ۵-۲ تحلیل نتایج حاصل از حل مدل ۸۲ ۵-۳ ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان روش تحقیق، تصمیم گیری، تحلیل داده، روش شناسی

ووالدهای جدید جایگزین شود وسپس اقدام به تولید مثل شود.درالگوریتم دوم ارائه شده برای مسئله QAPما از همین روش برای به روز رسانی کروموزوم های کاندید والد استفاده کردیم. به این صورت که کروموزوم های بد با کروموزوم های تولیدی بهتر جایگزین می شوند. ۳۶ ۲-۷ جمع بندی در این ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان رتبه بندی، بازیابی اطلاعات، الگوریتم ژنتیک، سیر تکاملی

۱۰۰|۱۰۱|۱۱ A*: 100|100|11 Chromosome B: 011|100|01 B*: 011|101|01 روش ادغام چند نقطه ای (Multi point Cross over): در این روش دو کروموزوم والد از چند نقطه به منظور انجام عمل ادغام دچار شکست می شوند. در این روش ممکن است تعداد مکانها زوج ویا فرد باشند. روش ادغام یک نواخت(Uniform ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی، محدودیت ها، نقاط بهینه

تابع ومقادیرآن جهت بهینه سازی استفاده می کند بجای استفاده از مشتقات تابع و سایر مقادیر کمکی الگوریتم ژنتیک از قواعد انتقال احتمالی استفاده می کند نه از قواعد قطعی الگوریتم ژنتیک انعطاف پذیری بالایی دارد ، الگوریتم ژنتیک به خاطر طبیعت تکاملی ، جواب ها را بدون توجه به ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی، نقاط بهینه، شبکه های عصبی

ریاضی هستند و یک دستور العمل مشخص را به منظور رسیدن به جواب مسئله طی می نمایند. روش های ابتکاری۷: در این روش ها در حل مسائل از ابتکار استفاده شده است. هیچ تضمینی در ارائه جواب ندارند اما بر اساس شواهد و سوابق نتایج آنها، به طور متوسط بهترین ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان الگوریتم ژنتیک، تصمیم گیری، جستجوی محلی، نظریه مجموعه ها

را می توان در موارد زیر خلاصه نمود. * شاخصها و معیارها در اغلب مواقع کاملاً با یکدیگر متضاد هستند. * بیشتر شاخصها غیرقابل انداز ه گیری اند. * سازمان ها و افراد ذینفع متعددی در تصمیم گیری وجود دارد. * هر شاخص به طور تقریبی شامل اطلاعات فراوان بوده ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان تصمیم گیری، چند شاخصه، تصمیم گیری چند شاخصه، تصمیم گیری چند معیاره

خ نهایی * وجود یک مبنای تئوری قوی ۱۴ ۲-۲-۱ مراحل تصمیم گیری مراحل تصمیم گیری را می توان به صورت زیر برشمرد. * تشخیص و تعیین مشکل (مسئله ای که در راه تحقق هدف مانع ایجاد می کند) * احصای راه حل های ممکن (با استفاده از تجربه و ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان تصمیم گیری، محدودیت ها، برنامه ریزی خطی، مدل سازی

گیران اجازه داده میشود تا مشاهدات، معیارها و میزان اهمیت هر یک از آن ها را رتبه بندی نموده و با وجود نظرات ناسازگار و مخالف، ناسازگاری ها را نیز برطرف نماید. این روش در تنوع گوناگونی از شرایط و موقعیت ها و همچنین معضلات و مشکلات که هدف های ادامه مطلب…

پایان نامه با کلید واژگان تصمیم گیری، تصمیم گیری چند معیاره، برنامه ریزی ریاضی، تکنیک های تصمیم گیری

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم و فنون ۴-۶-۳ مقایسه دو الگوریتم ۷۳ ۴-۷ استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب استقرار برتر ۷۵ ۴-۸ جمع بندی ۷۹ فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۲ ۵-۱ مقدمه ۸۲ ۵-۲ تحلیل نتایج حاصل از حل مدل ۸۲ ۵-۳ ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه درباره نویسندگان، خواجه نظام الملک، گناهان کبیره، باید و نباید

کرده چنانکه در محکم تنزل خود همی گوید ( ما خلقنا السموت و الارض و ما بینهم الا با لحق سوره دخان آیه ۳۹) (قانوسنامه) خواجه نظام الملک می گوید: ((شناختن قدرت نعمت ایزدی، نگاهداشت رضای اوست، عزاسمه و رضای حق تعالی اندرا حسانی باشد که خلق کرده شود و ادامه مطلب…