دانلود پایان نامه با موضوع حقوق زنان

ناعادلانه‌اند، راهي نيست.7-5. آزادي‌خواهان (ليبرتارين‌ها)212ليبرتارين‌ها هم انتقادهايي جدي را عليه برداشت راولز از آزادي و عدالت توزيعي مطرح مي‌کنند213. روبرت نوزيک214 در کتاب آنارشي، دولت و آرمان‌شهر215 يکي از مشهورترين نظريّات ليبرتارين را تدارک مي‌بيند. براي فهم انتقادهاي نوزيک عليه راولز، بهتر است ببينيم خود او چه درکي از توزيع ادامه مطلب…

پایان نامه رایگان درباره آزمون فرضیه، دولت الکترونیک، محدودیت ها

پژوهشگـران: علـی عابدینـی حاجـی آبـاد/ نـاصـر نـوروزي 2 فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده 8 ………………………………………….. فصل اول : کلیات تحقیق 1-1 مقدمه 10 …………………………………………………………………………………………………………….. 1-2 تبیین موضوع تحقیق 10 1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 11 ………………………………………………………………………………………. 1-4 اهداف تحقیق 11 ……………………………………………………………………………………………….. 1-4-1اهداف اصلی تحقیق 11 1-4-2اهداف فرعی تحقیق 12 1-5 ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه با موضوع اخلاق کانت

را پرورانده بود که ‌ويژگي آن اجماع شهروندان بر مفهومي از عدالت بود که بر فضيلت هم‌کاري در ميان شهروندان ‌‌‌‌‌‌‌‌به‌مثابه‌ي اشخاص آزاد و برابر مبتني بود. اما راولز اکنون مي‌گويد در نظريه‌ي عدالت توجّه کافي به تکثرگرايي معقول نکرده بود. در آن‌جا نظريه‌ي عدالت بر ديدگاه ليبرالي خاصّي از ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه با موضوع اخلاق کار

مسايل ارگانيسم طبيعي باشند. وظيفه‌ي فلسفه در آينده ‌‌همانا روشن سازي انديشه‌هاي انساني در باب تعارضات اجتماعي و اخلاقي روزگار خويش است.پس اگر فيلسوف بايد موقعيت مسئله‌ساز خاصي را چاره‌انديشي کند لاجرم بايستي نظرات کلي را دست‌کم گرفت. با آن‌که فلسفه در گذشته بر روي “فرد و دولت به‌طور کلي” ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه با موضوع پراگماتيسم، ارگانيسم، انديشه

عقل صرفا وسيله‏اي است در خدمت خواسته‏ها و تمنّيات انسان. “فرد از ديدگاه هابز، هيوم و بنتام به اين مفهوم که هدف‌ها و مقاصد خود را به حکم عقل برگزيند عاقل نيست. به عکس، اين شهوات، خواهش‌ها، تمنّيات و بيزاري‌ها است که به فرد جان مي‏بخشد و انگيزه‌ي لازم براي ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه با موضوع شهودگرايي، نظريه‌ي، کمال‌گرايي

است.”115 همين توجّه به عدالت از سوي يک فيلسوف ليبرال سبب شد که برخي اين اثر را يک پيش‌رفت مهم در سنّت ليبرالي يا دست‌کم نوسازي آن به‌شمار آورند.‌نظريه‌ي عدالت راولز، نقدي مهم به آراء فايده‌گرايي و اشخاصي مانند جرمي‌بنتام است. وي يکي از اهداف خود در اين نظريه را ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه با موضوع اخلاق کانت، فلسفه عمل

يک علم مطرح است وگرنه احصاي نظريات احتمالي مدوّن و نامدوّن کار آساني نيست.80 7-2-3. کانتيسم81 در نظريه‌ي راولز از مؤلفه‌ها و مفاهيمي بهره گرفته شده‌است که ‌‌به‌راحتي مي‌توان اثر آموزه‌هاي فلسفي گذشته را در استفاده از اين مفاهيم نشان داد. اما به نظر مي‌رسد که سهم انديشه‌ها و تعاليم ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه با موضوع کثرت‌‌گرايي، تقدّم، هويت

به لحاظ مبنايي. اخلاقاً مقدم است؛ چون از نظر راولز:“عدالت نخستين فضيلت نهادهاي اجتماعي است، ‌‌همان‌گونه که حقيقت نخستين فضيلت نظام‌هاي فکري به‌شمار مي‌رود. …از آن‌جا که حقيقت و عدالت نخستين فضايل فعاليت‌هاي انساني‌اند، انعطاف‌پذيري ندارند.”63،64و به‌طور مبنايي مقدم است؛ چون به اعتقاد راولز:“… ما بايد رابطه‌‌‌اي را که آموزه‌هاي ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه با موضوع عالم مثال، قانون حاکم، ناکجاآباد

بررسي‌ها دربرابر ‌نظريه‌ي عدالت راولز، از سوي جماعت‌گرايان10 ارائه شده‌است که در ميان چهره‌هاي برجسته‌ي آنان بايد به مايکل ساندل11، السدير مکينتاير، چارلز تيلور و مايکل والزر اشاره کرد.يکي ديگر از بررسي‌هاي اساسي درباره‌ي نظريه‌ي راولز توسط يکي از ليبرال‌هاي راست‌گرا و به تعبير بهتر پيش‌گام آن‌ها يعني روبرت نوزيک ادامه مطلب…

تحقیق رایگان با موضوع ليبراليسم، ‌نظريه‌ي، بنابراين

پيروي مي‌کند؛ بنابراين هيچ ملاک استانداردي جهت بررسي ارزش‌مندي يا بي‌ارزشي صحت و ستم چنين عدالتي قابل طرح نيست. محصول چنين وضعيتي آن است که عقايد شريف و سخيف را در يک رتبه قرار مي‌دهد؛ زيرا داوري منطقي ميان حق و باطل اساساً ممکن نيست. و بر اساس ليبراليسم، در ادامه مطلب…