پایان نامه ها و مقالات

پایان نامه حقوق : دسترسی به اطلاعات

صل از آن نیز مورد بحث خواهد بود.کلید واژگان : تلقیح مصنوعی، لقاح، جنین اهدایی، نسب، توارث مقدمهیکی از روشهای درمان ناباروری و رساندن زوجین نابارور به هدف خود، یعنی همان صاحب فرزند شدن، اهدای Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

مقاله با موضوع تغییرات اجتماعی

ساختاری است. امرسون و شاگردش کوک در یک بررسی تجربی اثبات کرده‌اند که قدرت کارکرد جایگاهی است که کنش‌گران در یک ساختار بزرگ‌تر اشغال می‌کنند، حتا اگر کنش‌گران اشغال‌کننده ‌این جایگاه از شبکه ساختاری و Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها و مقالات

مقاله با موضوع مردانگی هژمونیک

از سوی ساختارهای اجتماعی و سپس بازتولید این ساختارها در قالب کنش‌های ساختمند است، بنابراین منش صرفا مجموعه‌ای از انگیزه‌های روانی نیست، بلکه محصول جامعه‌پذیری بلندمدت در شرایط اجتماعی خاص و یا موقعیت معین است(ریتزر،1377:721).به Read more…

By 92, ago