پایان نامه ها و مقالات

منابع و ماخذ تحقیق : حل و فصل اختلافات

اختلافات میان اعضای آن سازمان است. دیوان بینالمللی دادگستری نه تنها از طریق رسیدگی به دعاوی دولتها، بلکه با ارائه نظرات مشورتی به ارکان ملل متحد در حل و فصل اختلافات و تدوین مقررات حاکم Read more…

By 92, ago