شناسایی و رتبه بندی پیش آیندهای مؤثر بر ساخت و سازهای غیر …

کوچک تر ۰۸/۰

شاخص برازش مقایسه ای (CFI)

۰ (عدم برازش) تا ۱ (برازش کامل)

(RFI) نیکویی برازش نسبی

۰ (عدم برازش) تا ۱ (برازش کامل)

(IFI) برازش افزایشی

۰ (عدم برازش) تا ۱ (برازش کامل)

۳-۹-۵- رتبه بندی راهکارها
AHP فازی: روشAHP فازی (FAHP) یک رویکرد سیستماتیک برای انتخاب گزینه ها و تطابق مسأله با استفاده از مفاهیم تئوری مجموعه فازی و تجزیه و تحلیل ساختار سلسله مراتبی است. تصمیم گیرنده می‌توانند برای بیان اهمیت ویژگی هر عملکرد اولویت ها را به شکل زبان طبیعی یا مقادیر عددی تعیین کند. سیستم با استفاده از FAHP این اولویت ها را با داده های موجود ترکیب می کند. در روش FAHP مقایسات زوجی در ماتریس قضاوتی اعداد فازی هستند و از عملگرهای تراکمی فازی و محاسبات فازی استفاده می شود. طریقه محاسبه زنجیره ای از بردارهای وزنی می باشند که برای انتخاب ویژگی اصلی استفاده می شوند. در برخی از مواقع تصمیم گیرنده می تواند اولویت ها را به شکل مقایسات زوجی عددی AHP مشخص کند. AHP که توسط آقای ساعتی معرفی شده است به شکل یک طیف ۹ درجه ای است. اهمیت دو عامل نسبت به یکدیگر بین این طیف قرار می گیرد. اعداد فازی مثلثی با AHP مرسوم بمنظور کمک به رتبه بندی قضاوت تصمیم گیرنده معرفی شده اند. مقدار مرکزی یک عدد فازی متناظر با مقدار واقعی قطعی است. دامنه عدد تخمینی از مقدار واقعی قطعی است. اگر تصمیم گیرنده نتواند اولویت های خود را بوسیله مقادیر عددی تعیین کند او می تواند اولویت ها را برای اهمیت ویژگی هر عملکردی به شکل عبارات طبیعی تعیین کند. تصمیم گیرنده زبان فازی را جهت ایجاد جدول جستجو برای مقادیر بکار می گیرد و مقدار مشترکش را از اعداد فازی استنتاج می کند. در رویه FAHP با استفاده از عملگرهای تراکمی و محاسباتی، زنجیره بردارهای وزنی محاسبه می شود که برای ترکیب امتیازات هر ویژگی مورد استفاده قرار می گیرد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه
در این فصل، در بخش اول به منظور شناخت دقیق نمونه‌ی آماری، ابتدا متغیرهای جمعیت‌شناختی نمونه‌های مورد بررسی ارائه ‌شده است. سپس، با استفاده از آزمون‌های آماری و نرم افزار SPSS نسخه ۲۱ و AMOS نسخه ۲۲ به بررسی صحت و سقم نتایج به دست آمده میپردازیم.
در این تحقیق از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. برای بررسی توصیفی متغیرها و سؤالات تحقیق از جداول فراوانی و نمودار دایرهای، آمارهای توصیفی شامل شاخصهای مرکزی (میانگین) و شاخصهای پراکندگی (واریانس، انحراف معیار، ضریب چولگی و ضریب کشیدگی) استفاده شده است.
جهت تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی و متغیرهای اصلی تحقیق از آمار توصیفی استفاده شده است، همچنین جهت بررسی تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی بر متغیرهای تحقیق از تحلیل آزمون مقایسات میانگین t و جدول آنالیز واریانس یکطرفه بهره بردهایم. برای بررسی تأثیر عوامل از روش معادلات ساختاری استفاده شده است.
۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی
۴-۲-۱- سن
جدول ۴-۱: جدول فراوانی متغیر سن

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

سن تعداد درصد درصد تجمعی