دانلود پایان نامه

اند؟
بررسی نگرش مرتعداران مورد تحقیق نسبت به تاثیرگذاری طرحهای مرتعداری بر بیکاری منطقه به صورت سوال پرسشنامهایی مد نظر قرار گرفت. وجوه متغیر مورد بررسی در ۵ طیف خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد مد نظر قرار گرفت. دو وجه دیگر نیز در حین مراجعه به مرتعداران مد نظر قرار گرفت که عبارتند از: اصلا بیکاری وجود ندارد و از طرح مرتعدارای خبری ندارم. لذا در مجموع ۷ طیف مد نظر واقع شد. دلایلکافیبرایاستفادهازمعادلاتناپارامتریکوجوددارد. نتایجاستفاده از U من ویت نی و V کرامر درباره رابطه پاسخ مرتعداران روستایی و عشایری شهرستان سپیدان نسبت به تاثیرگذاری طرحهای مرتعداری بر کاهش بیکاری منطقه تفاوت چندانی مشاهده نمی شود. به عبارت دیگر اطمینان از وجود ارتباط و اختلاف آماری بین دو متغیر واقعاً وجود ندارد. اختلاف نظرمرتعداران مورد تحقیق درپیوند با سوال پژوهشی به استناد معادلهU من ویت نی معنی دارنمیباشد، به عبارتی اختلاف نظری بین پاسخگویان پرسش نامه وجود ندارد و مرتعداران مورد تحقیق در هر دو سطح روستایی و عشایری، متفق القول گزینه کم و خیلی کم را پاسخ گفته اند. همانطور که در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است، تمرکز داده های حاصل برای هر دو گروه مرتعداران روستایی و عشایری پاسخگو در اطراف طیف کم و خیلی کم قرار دارند. جدول و نمودارهای زیر توصیف و تحلیل دادهها را نشان میدهد.

نمودار شماره ۶ـ۴: توزیع داده های حاصل از نگرش مرتعداران نسبت به تاثیر طرحهای مرتعداری بر بیکاری منطقه

جدول شماره ۲ـ۴: توصیف و تحلیل نگرش مرتعداران شهرستان سپیدان به تاثیرگذاری طرحهای مرتعداری بر بیکاری منطقه
نگرش
مرتعداران روستایی و عشایری مورد تحقیق

درصد فراوانی
همبستگی کرامر
آزمون u مان- ویتنی

روستایی
عشایری
معنی داری
مقدار
معنی داری
میانگین رتبه تاثیر گذاری

روستایی
عشایری
طیف نگرشی مرتعداران
خیلی کم
۵۴
۹/۵۲
۲۹۴/۰
۱۹۱/۰
۴۵۶/۰
۰۱/۶۵
۷۶/۶۹

کم
۲۲
۱/۱۴

متوسط
۲۲
۲/۲۱

زیاد
۰
۴/۲

خیلی زیاد
۲
۴/۹

بیکاری وجود ندارد
۰
۰

ازطرح اطلاعی ندارم
۰
۰

جمع کل
۱۰۰
۱۰۰

همانگونه که در شکل نشان داده شده است، تمرکز داده های سوال پژوهشی مورد نظر در بخش نامطلوب طیف متمرکز می باشند. هرچند فراوانی متفاوتی در سطح دو جامعه مراتعداران روستایی و عشایری مورد تحقیق مشاهده می گردد، ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نمی باشد. لذا اتفاق نظر مرتعداران هر دو جامعه مورد تحقیق بر این است که طرحهای مرتعداری تاثیر چندانی بر کاهش بیکاری منطقه نداشته است.میانگین رتبه تاثیرگزاری پاسخ مرتعداران عشایری بیشترین تاثیر را در این نتیجه گیری داشته است.

۲ـ۲ـ۴ـ آیا مرتعداران روستایی و عشایری شهرستان سپیدان اعتقاد دارند که کلاسهای آموزشی و ترویجی برگزار شده بر مشارکت مردم در اجرای طرحهای مرتعداری تاثیر داشته است؟
بررسی نگرش مرتعداران مورد تحقیق نسبت به تاثیرگذاری برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی بر مشارکت مرتعداران در اجرای طرحهای مرتعداری به صورت سوال پرسشنامهایی مد نظر قرار گرفت. وجوه متغیر مورد بررسی در ۵ طیف خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد مد نظر قرار گرفت. وجه دیگری نیز در حین مراجعه به مرتعداران مد نظر قرار گرفت که عبارت است از: از برگزاری این گونه کلاسها اطلاعی ندارم. لذا در مجموع ۶ طیف مد نظر واقع شد. دلایل کافی برای استفاده از معادلات ناپارامتریک وجود دارد. نتایج استفاده از U من ویت نی و V کرامر درباره رابطه پاسخ مرتعداران روستایی و عشایری شهرستان سپیدان نسبت به تاثیرگذاری برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی بر مشارکت مرتعداران در اجرای طرحهای مرتعداری تفاوت چندانی مشاهده نمی شود. به عبارت دیگر اطمینان از وجود ارتباط و اختلاف آماری بین دو متغیر واقعاً وجود ندارد. اختلاف‌نظر مرتعداران مورد تحقیق در پیوند با سوال پژوهشی به استناد معادله U من ویت نی معنی‌دار نمیباشد، به عبارتی اختلاف نظری بین پاسخگویان پرسش نامه وجود ندارد و مرتعداران مورد تحقیق در هر دو سطح روستایی و عشایری، متفق القول از برگزاری این گونه کلاسها اطلاعی نداشتند. همانطور که در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است، تمرکز داده های حاصل برای هر دو گروه مرتعداران روستایی و عشایری پاسخگو در اطراف طیف از برگزاری این کلاسها اطلاعی ندارم قرار دارند. جدول و نمودارهای زیر توصیف و تحلیل دادهها را نشان میدهد.
جدول شماره ۳ـ۴: توصیف و تحلیل نگرش مرتعداران شهرستان سپیدان در ارتباط با تاثیر کلاسهای آموزشی و ترویجی بر جلب مشارکت مرتعداران در اجرای طرحهای مرتعداری
نگرش
مرتعداران روستایی و عشایری مورد تحقیق

درصد فراوانی
همبستگی کرامر
آزمون u مان- ویتنی

روستایی
عشایری
معنی داری
مقدار
معنی داری
میانگین رتبه تاثیر گذاری

روستایی
عشایری
طیف نگرشی مرتعداران
خیلی کم
۰
۱
۴۴۱/۰
۰۶۶/۰
۴۴۳/۰
۵۰/۶۸
۷۱/۶۷

کم
۰
۰

متوسط
۰
۰

زیاد
۰
۰

خیلی زیاد
۰
۰

ازبرگزاری کلاسها اطلاعی ندارم
۱۰۰
۸/۹۸

جمع کل
۱۰۰
۱۰۰

نمودار شماره ۷ـ۴: توزیع داده های نگرشی مرتعداران در ارتباط با برگزاری کلاسهای آموزشی و ترویجی

همانگونه که در شکل نشان داده شده است، تمرکز داده های سوال پژوهشی مورد نظر در بخش نامطلوب طیف متمرکز می باشند. هرچند فراوانی متفاوتی در سطح دو جامعه مراتعداران روستایی و عشایری مورد تحقیق مشاهده می گردد، ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نمی باشد. لذا اتفاق نظر مرتعداران هر دو جامعه مورد تحقیق بر این است که اصلاً اطلاعی از برگزاری اینگونه کلاسها ندارند. میانگین رتبه تاثیرگزاری پاسخ مرتعداران روستایی بیشترین تاثیر را در این نتیجه گیری داشته است.

۳ـ۲ـ۴ـ آیا مرتعداران روستایی و عشایری شهرستان سپیدان اعتقاد دارند که اداره متولی امور مراتع نسبت به درخواستهای آنها در ارتباط با اجرای طرحهای مرتعداری عملکرد خوبی دارند؟
بررسی نگرش مرتعداران مورد تحقیق نسبت به ارزیابی آنها از عملکرد اداره متولی امور مراتع به درخواستهای آنها در اجرای طرحهای مرتعداری به صورت سوال پرسشنامهایی مد نظر قرار گرفت. وجوه متغیر مورد بررسی در ۵ طیف خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد مد نظر قرار گرفت. در حین پیمایش پاسخ دیگری اخذ نگردید، لذا همان ۵ طیف مد نظر قرار گرفت. دلایل کافی برای استفاده از معادلات ناپارامتریک وجود دارد. نتایج استفاده از U من ویت نی و V کرامر درباره رابطه پاسخ مرتعداران روستایی و عشایری شهرستان سپیدان نسبت به عملکرد اداره متولی در اجرای درخواست‌های مرتعداران به اجرای طرحهای مرتعداری تفاوت چندانی مشاهده نمی شود. به عبارت دیگر اطمینان از وجود ارتباط و اختلاف آماری بین دو متغیر واقعاً وجود ندارد. اختلاف‌نظر مرتعداران مورد تحقیق در پیوند با سوال پژوهشی به استناد معادله U من ویت نی معنی‌دار نمیباشد، به عبارتی اختلاف‌نظری بین پاسخگویان پرسش نامه وجود ندارد و مرتعداران مورد تحقیق در هر دو سطح روستایی و عشایری، متفق القول گزینه خیلی کم و کم را پاسخ داده اند. همانطور که در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است، تمرکز داده های حاصل برای هر دو گروه مرتعداران روستایی و عشایری پاسخگو در اطراف طیف خیلی کم و کم قرار دارند. جدول و نمودارهای زیر توصیف و تحلیل دادهها را نشان میدهد.
نگرش
مرتعداران روستایی و عشایری مورد تحقیق

درصد فراوانی
همبستگی کرامر
آزمون u مان- ویتنی

روستایی
عشایری
معنی داری
مقدار
معنی داری
میانگین رتبه تاثیر گذاری

روستایی
عشایری
طیف نگرشی مرتعداران
خیلی کم
۹۲
۹/۸۵
۴۹۳/۰
۱۰۲/۰
۲۷۶/۰
۳۲/۶۵
۵۸/۶۹

کم
۶
۲/۸

متوسط
۱
۹/۵

زیاد
۰
۰

خیلی زیاد
۰
۰

جمع کل
۱۰۰
۱۰۰

جدول شماره ۴ـ۴: توصیف و تحلیل نگرش مرتعداران شهرستان سپیدان در ارتباط با میزان توجه اداره متولی به درخواستهای آنها در اجرای طرحهای مرتعداری

نمودار شماره ۸ـ۴: توزیع داده‌های نگرشی مرتعداران در ارتباط با توجه اداره متولی امور مراتع به درخواستهای آنها

همانگونه که در شکل نشان داده شده است، تمرکز داده های سوال پژوهشی مورد نظر در بخش نامطلوب طیف متمرکز می باشند. هرچند فراوانی متفاوتی در سطح دو جامعه مراتعداران روستایی و عشایری مورد تحقیق مشاهده می گردد، ولی این تفاوت از نظر آماری معنی دار نمی باشد. لذا اتفاق نظر مرتعداران هر دو جامعه مورد تحقیق بر این است که اصلاً از نحوه عملکرد اداره متولی در اجرای درخواستهای آنها در اجرای طرحهای مرتعداری رضایت ندارند.. میانگین رتبه تاثیرگزاری پاسخ مرتعداران عشایری بیشترین تاثیر را در این نتیجه گیری داشته است.

۴ـ۲ـ۴ـ آیا مرتعداران روستایی و عشایری شهرستان سپیدان اعتقاد دارند که طرحهای مرتعداری بر بهبود معیشت آنها تاثیر داشته است؟
بررسی نگرش مرتعداران مورد تحقیق نسبت به تاثیر طرحهای مرتعداری بر بهبود معیشت آنها به صورت سوال پرسشنامهایی مد نظر قرار گرفت. وجوه متغیر مورد بررسی در ۵ طیف خیلی کم، کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد مد نظر قرار گرفت. در حین پیمایش پاسخ دیگری اخذ نگردید، لذا همان ۵ طیف مد نظر قرار گرفت. دلایل کافی برای استفاده از معادلات ناپارامتریک وجود دارد. نتایج استفاده از U من ویت نی و V کرامر درباره رابطه پاسخ مرتعداران روستایی و عشایری شهرستان سپیدان نسبت به تاثیر طرح مرتعداری بر معیشت آنها تفاوت چندانی مشاهده نمی شود. به عبارت دیگر اطمینان از وجود ارتباط و اختلاف آماری بین دو متغیر واقعاً وجود ندارد. اختلاف‌نظر مرتعداران مورد تحقیق در پیوند با سوال پژوهشی به استناد معادله U من ویت نی معنی‌دار نمیباشد، به عبارتی اختلاف نظری بین پاسخگویان پرسش نامه وجود ندارد و مرتعداران مورد تحقیق در هر دو سطح روستایی و عشایری، متفق‌القول گزینه متوسط را پاسخ داده اند. همانطور که در جدول و نمودار زیر نشان داده شده است، تمرکز داده های حاصل برای هر دو گروه مرتعداران روستایی و عشایری پاسخگو در اطراف طیف متوسط، کم و خیلی کم قرار دارند. جدول و نمودارهای زیر توصیف و تحلیل دادهها را نشان میدهد.

جدول شماره ۵ـ۴: توصیف و تحلیل نگرش مرتعداران شهرستان سپیدان در ارتباط با تاثیر طرح مرتعداری بر

دسته‌ها: No category

پاسخی بگذارید