دانلود پایان نامه

N
-۰.۴۵۳۰۸۶
-۰.۴۵۳۷۲۰
-۰.۴۵۳۷۲۲
-۰.۴۵۳۶۹۹
-۰.۴۵۳۶۸۹
-۰.۴۵۳۶۶۲
-۰.۴۵۳۷۴۴
-۰.۴۵۳۶۹۹
۳۱ B
۰.۶۹۷۱۴۵
۰.۶۹۷۲۵۹
۰.۶۹۷۲۵۵
۰.۶۹۷۱۸۳
۰.۶۹۷۱۶۹
۰.۶۹۶۶۹۴
۰.۶۹۷۱۸۶
۰.۶۹۷۲۳۹
۳۲ N
-۰.۷۵۳۴۳۴
-۰.۷۵۳۵۷۰
-۰.۷۵۳۵۴۰
-۰.۷۵۳۶۰۷
-۰.۷۵۳۶۶۴
-۰.۷۵۳۷۵۱
-۰.۷۵۳۵۱۹
-۰.۷۵۳۶۰۶
۳۳ B
۰.۷۹۷۷۶۵
۰.۷۹۷۵۴۸
۰.۷۹۷۴۶۶
۰.۷۹۸۱۲۲
۰.۷۹۸۴۱۰
۰.۷۹۸۷۷۶
۰.۷۹۷۷۸۴
۰.۷۹۷۹۳۱
۳۴ N
-۰.۸۰۶۴۶۳
-۰.۸۰۶۶۳۰
– .۸۰۶۵۲۶
-۰.۸۰۶۵۲۳
-۰.۸۰۶۶۲۷
-۰.۸۰۶۸۸۹
-۰.۸۰۶۴۳۲
-۰.۸۰۶۴۶۳
۳۵ B
۰.۸۲۷۵۷۹
۰.۸۲۸۷۲۳
.۸۲۸۵۶۰
۰.۸۲۸۱۰۲
۰.۸۲۸۱۰۲
۰.۸۲۸۷۸۵
۰.۸۲۸۳۱۳
۰.۸۲۸۱۲۶
۳۶ N
-۰.۷۹۷۴۶۸
-۰.۷۹۷۷۴۱
-۰.۷۹۷۷۰۳
-۰.۷۹۷۷۲۸
-۰.۷۹۷۸۰۲
-۰.۷۹۷۵۹۸
-۰.۷۹۷۶۵۵
-۰.۷۹۷۷۰۱
۳۷ B
۰.۷۹۸۷۱۹
۰.۷۹۸۹۳۹
۰.۷۹۸۹۹۵
۰.۷۹۹۱۳۸
۰.۷۹۹۱۶۵
۰.۷۹۸۰۲۲
۰.۷۹۸۹۶۰
۰.۷۹۹۱۰۲
۳۸ N
-۰.۸۰۶۹۸۹
-۰.۸۰۷۲۷۴
-۰.۸۰۷۲۵۰
-۰.۸۰۷۲۹۳
-۰.۸۰۷۳۰۶
-۰.۸۰۶۹۴۰
-۰.۸۰۷۳۷۵
-۰.۸۰۷۲۲۹
۳۹ B
۰.۶۹۶۸۲۵
۰.۶۹۶۷۱۹
۰.۶۹۶۷۴۷
۰.۶۹۷۱۵۴
۰.۶۹۷۲۳۰
۰.۶۹۶۹۴۳
۰.۶۹۷۲۱۹
۰.۶۹۷۰۰۵
۴۰ N
-۰.۷۵۳۲۹۵
-۰.۷۵۳۵۰۱
-۰.۷۵۳۴۴۸
-۰.۷۵۳۲۹۸
-۰.۷۵۳۲۷۳
-۰.۷۵۳۳۱۹
-۰.۷۵۳۴۵۳
-۰.۷۵۳۲۵۷
۴۱ B
۰.۵۰۲۶۶۶
۰.۵۰۳۰۳۴
۰.۵۰۳۰۲۸
۰.۵۰۳۰۳۸
۰.۵۰۳۰۳۶
۰.۵۰۳۲۰۶
۰.۵۰۳۰۶۹
۰.۵۰۳۰۰۹
۴۲ N
-۰.۴۵۳۰۸۸
-۰.۴۵۳۷۲۰
-۰.۴۵۳۷۲۲
-۰.۴۵۳۶۹۹
-۰.۴۵۳۶۸۹
-۰.۴۵۳۶۶۲
-۰.۴۵۳۷۴۴
-۰.۴۵۳۶۹۹
به علاوه از خروجی دستور opt، مقدار گشتاور دو قطبی۱۷۶ ساختار را در حلا‌ل‌های مختلف تحت متد و تابع پایه انتخاب شده قرائت کردیم که در جدول ۳-۵ آمده است.

جدول (۳-۵) مقدار گشتاور دو قطبی ترکیب B21N21 تحت متد B3LYP و تابع پایه ۶-۳۱G در حلال‌های مختلف
Phase or solvent
Gas
Water
Nitro
methane
Ethanol
Acetone
۱,۲- ethane
DCM
Chloroform
Carbon tetra
chloride
?

۷۸.۳۹
۳۸.۲
۲۴.۵۵
۲۰.۷
۱۰.۳۶
۴.۹
۲.۲۲۸
Dipole moment total(Debye)
۰.۰۱۲۷
۰.۰۰۳۲
۰.۰۰۲۸
۰.۰۰۳۱
۰.۰۰۳۶
۰.۰۰۷۴
۰.۰۰۲۹
۰.۰۰۲۲

بعد از استخراج توابع ترمودینامیکی برای ساختار ذکر شده و گزارش آنها در جدول بالا به قسمت مربوط به طیف‌سنجی NMR می‌پردازیم. همان‌گونه که ذکر شد، از همان ورودی فایل مربوط به فرکانس، برای طیف‌سنجی NMR نیز استفاده می‌کنیم منتهی با خط دستور NMR و استفاده از روش GIAO که در بالا ذکر شد، از روی خروجی مربوط به دستور NMR تحت متد B3LYP و با تابع گوسی ۶-۳۱G، مقادیر۱۷۷ (جابه‌جایی شیمیایی ایزوتروپی) و ۱۷۸ (جابه‌جایی شیمیایی آنیزوتروپی) را برای تک‌تک اتم‌های ساختار B21N21 از خروجی دستور NMR گزارش می‌کنیم. علاوه بر این دو مقدار از فایل خروجی مربوط به NMR، مقادیر و و را نیز از روی Eigenvalues به دست می‌آوریم و با استفاده از فرمول‌های زیر:
اگر:
(۳-۱)
(۳-۲)
(۳-۳)
اگر:
(۳-۴)
(۳-۵)
(۳-۶)

مقادیر مربوط به ? یا جابه‌جایی شیمیایی۱۷۹ و ?? آنیزوتروپی تانسور۱۸۰ و پارامتر تقارنی۱۸۱ را برای تک‌تک اتم‌ها در ساختار B21N21 به‌دست می‌آوریم کلیه‌ی این مقادیر در جدول (۳-۶) آمده است.

جدول (۳-۶) مقادیر پارامترهای NMR مربوط به ترکیب B21N21 تحت متد B3LYP و تابع پایه ۶-۳۱G در فاز گاز و دمای ۲۹۸ کلوین
atom
? ۱۱
? ۲۲
?۳۳
?iso
?aniso
?
??
?
۱ B
۲۰.۹۵۴۱
۴۰.۸۷۴۳
۱۸۱.۸۶۵۸
۸۱.۲۳۱۴
۱۵۰.۹۵۱۶
۱۰۰.۶۳۴۴
۱۵۰.۹۵۱۶
۰.۱۹۷۹۴۶
۲ N
-۱۱.۱۹۲۲
۲۵.۷۸۵۳
۲۴۴.۳۱۳۹
۸۶.۳۰۲۳
۲۳۷.۰۱۷۳
۱۵۸.۰۱۱۶
۲۳۷.۰۱۷۴
۰.۲۳۴۰۱۸
۳ B
۵۴.۰۹۸۱
۸۹.۰۸۷۲
۱۰۴.۳۹۷۷
۸۲.۵۲۷۷
۳۲.۸۰۵۱
-۲۸.۴۲۹۶
-۴۲.۶۴۴۴
۰.۵۳۸۵۴۱
۴ N
۸۵.۵۶۱۲
۱۵۶.۳۲۳۲
۱۸۶.۷۳۱۴
۱۴۲.۸۷۲
۶۵.۷۸۹۲
-۵۷.۳۱۰۸
-۸۵.۹۶۶۱
۰.۵۳۰۵۸۴
۵ B
۶۷.۸۷۲۷
۷۴.۵۴۶۹
۱۰۸.۱۰۳
۸۳.۵۰۷۵
۳۶.۸۹۳۲
۲۴.۵۹۵۵
۳۶.۸۹۳۲
۰.۲۷۱۳۵۹
۶ N
۵۴.۲۷۷۴
۸۱.۹۵۸۷
۲۱۰.۵۹۵۱
۱۱۵.۶۱۰۴
۱۴۲.۴۷۷۱
۹۴.۹۸۴۷
۱۴۲.۴۷۷۱
۰.۲۹۱۴۲۹
۷ B
۶۶.۰۶۷۷
۷۶.۷۱۸
۱۱۱.۴۹۳۵
۸۴.۷۵۹۷
۴۰.۱۰۰۶
۲۶.۷۳۳۸
۴۰.۱۰۰۶۵
۰.۳۹۸۳۸۳
۸ N
۶۳.۴۵۷۶
۸۴.۸۱۹۹
۲۴۶.۳۳۴۳
۱۳۱.۵۳۷۳
۱۷۲.۱۹۵۵
۱۱۴.۷۹۷
۱۷۲.۱۹۵۶
۰.۱۸۶۰۸۸
۹ B
۶۷.۶۳۵۴
۷۴.۴۴۱۵
۱۰۸.۳۰۰۸
۸۳.۴۵۹۳
۳۷.۲۶۲۳
۲۴.۸۴۱۵
۳۷.۲۶۲۳۵
۰.۲۷۳۹۸۱
۱۰ N
۵۳.۶۳۵۱
۸۱.۵۸۲۸
۲۰۹.۸۵۴۸
۱۱۵.۰۲۴۳
۱۴۲.۲۴۵۹
۹۴.۸۳۰۵
۱۴۲.۲۴۵۹
۰.۲۹۴۷۱۲
۱۱ B
۵۴.۰۴۸۷
۸۹.۲۱۶۴
۱۰۴.۲۳۹۶
۸۲.۵۰۱۶
۳۲.۶۰۷۱
-۲۸.۴۵۲۹
-۴۲.۶۷۹۳
۰.۵۲۸۰۰۲
۱۲ N
۸۵.۷۷۵۱
۱۵۶.۵۰۲۱
۱۸۶.۸۱۲۲
۱۴۳.۰۲۹۸
۶۵.۶۷۳۶
-۵۷.۲۵۴۷
-۸۵.۸۸۲۱
۰.۵۲۹۳۹۱
۱۳ B
۲۰.۹۵۲۷
۴۰.۸۷۳۳
۱۸۱.۸۶۵۱
۸۱.۲۳۰۳
۱۵۰.۹۵۲۱
۱۰۰.۶۳۴۸
۱۵۰.۹۵۲۱
۰.۱۹۷۹۴۹
۱۴ N
-۱۱.۱۹۰۸
۲۵.۷۸۳۳
۲۴۴.۳۱۱۹
۸۶.۳۰۱۵
۲۳۷.۰۱۵۷
۱۵۸.۰۱۰۴
۲۳۷.۰۱۵۷
۰.۲۳۳۹۹۸
۱۵ B
۲۰.۷۷۶۱
۴۰.۸۸۶۲
۱۸۱.۹۲۱۹
۸۱.۱۹۴۷
۱۵۱.۰۹۰۸
۱۰۰.۷۲۷۲
۱۵۱.۰۹۰۸
۰.۱۹۹۶۴۹
۱۶ N
-۱۰.۸۸۵۵
۲۶.۳۰۴۷
۲۴۴.۳۸۴۲
۸۶.۶۰۱۱
۲۳۶.۶۷۴۶
۱۵۷.۷۸۳۱
۲۳۶.۶۷۴۶
۰.۲۳۵۷۰۵
۱۷ B
۵۴.۰۹۱۲
۸۹.۱۲۹۴
۱۰۴.۲۵۸۵
۸۲.۴۹۳۱
۲۴۴.۳۸۴۲
-۲۸.۴۰۱۹
-۴۲.۶۰۲۸
۰.۵۳۲۶۷۹
۱۸ N
۸۵.۵۲۲۲
۱۵۶.۱۸۵۷
۱۸۶.۹۱۹۹
۱۴۲.۸۷۵۹
۶۶.۰۶۵۹
-۵۷.۳۵۳۷
-۸۶.۰۳۰۶
۰.۵۳۵۸۷۱
۱۹ B
۶۷.۶۳۵۷
۷۴.۴۴۱۴
۱۰۸.۳۰۰۹
۸۳.۴۵۹۳
۳۷.۲۶۲۴
۲۴.۸۴۱۶
۳۷.۲۶۲۳۵
۰.۲۷۳۹۶۴
۲۰ N
۵۳.۶۳۴۵
۸۱.۵۸۲۸
۲۰۹.۸۵۴۷
۱۱۵.۰۲۴
۱۴۲.۲۴۶
۹۴.۸۳۰۷
۱۴۲.۲۴۶۱
۰.۲۹۴۷۱۸
۲۱ B
۶۶.۰۷۵۲
۷۶.۸۱۷۶
۱۱۱.۶۰۶۱
۸۴.۸۳۳
۴۰.۱۵۹۷
۲۶.۷۷۳۱
۴۰.۱۵۹۷
۰.۴۰۱۲۳۹
۲۲ N
۶۳.۷۷۰۸
۸۴.۹۲۶۳
۲۴۶.۴۷۲۸
۱۳۱.۷۲۳۳
۱۷۲.۱۲۴۳
۱۱۴.۷۴۹۵
۱۷۲.۱۲۴۳
۰.۱۸۴۳۶۲
۲۳ B
۶۷.۷۹۹۷
۷۴.۴۹۵۹
۱۰۸.۲۲۴۸
۸۳.۵۰۶۸
۳۷.۰۷۷
۲۴.۷۱۸
۳۷.۰۷۷
۰.۲۷۰۹۰۴
۲۴ N
۵۴.۰۰۳۴
۸۱.۶۸۴۲
۲۱۰.۱۷۷۸
۱۱۵.۲۸۸۵
۱۴۲.۳۳۳۹
۹۴.۸۸۹۳
۱۴۲.۳۳۴
۰.۲۹۱۷۱۷
۲۵ B
۵۴.۰۹۷۹
۸۹.۰۸۷۲
۱۰۴.۳۹۷۹
۸۲.۵۲۷۷
۳۲.۸۰۵۳
-۲۸.۴۲۹۸
-۴۲.۶۴۴۷
۰.۵۳۸۵۴۴
۲۶ N
۸۵.۵۶۰۱
۱۵۶.۳۲۲۲
۱۸۶.۷۲۹۹
۱۴۲.۸۷۰۷
۶۵.۷۸۸۷
-۵۷.۳۱۰۶
-۸۵.۹۶۶
۰.۵۳۰۵۷۷
۲۷ B
۲۰.۷۷۵۸
۴۰.۸۸۵۹
۱۸۱.۹۲۱۹
۸۱.۱۹۴۵
۱۵۱.۰۹۱
۱۰۰.۷۲۷۴
۱۵۱.۰۹۱۱
۰.۱۹۹۶۴۹
۲۸ N
-۱۰.۸۸۷۳
۲۶.۳۰۳۷
۲۴۴.۳۸۴۲
۸۶.۶۰۰۲
۲۳۶.۶۷۶۱
۱۵۷.۷۸۴
۲۳۶.۶۷۶
۰.۲۳۵۷۰۸
۲۹ B
۲۰.۸۴۰۵
۴۰.۸۵۳۱
۱۸۱.۸۷۹۸
۸۱.۱۹۱۱
۱۵۱.۰۳۳
۱۰۰.۶۸۸۷
۱۵۱.۰۳۳
۰.۱۹۸۷۵۷
۳۰ N
-۱۱.۱۱۶۹
۲۵.۹۷۴۶
۲۴۴.۳۸۳۲
۸۶.۴۱۳۶
۲۳۶.۹۵۴۴
۱۵۷.۹۶۹۶
۲۳۶.۹۵۴۴
۰.۲۳۴۸۰۲
۳۱ B
۵۴.۰۴۸۷
۸۹.۲۱۶۴
۱۰۴.۲۳۹۵
۸۲.۵۰۱۶
۳۲.۶۰۷
-۲۸.۴۵۲۹
-۴۲.۶۷۹۳
۰.۵۲۷۹۹۹
۳۲ N
۸۵.۷۷۵۳
۱۵۶.۵۰۴۱
۱۸۶.۸۱۲۸
۱۴۳.۰۳۰۷
۶۵.۶۷۳۱
-۵۷.۲۵۵۴
-۸۵.۸۸۳۲
۰.۵۲۹۳۶
۳۳ B
۶۷.۷۹۹۸
۷۴.۴۹۶
۱۰۸.۲۲۵
۸۳.۵۰۶۹
۳۷.۰۷۷۱
۲۴.۷۱۸۱
۳۷.۰۷۷۱
۰.۲۷۰۹۰۳
۳۴ N
۵۴.۰۰۳۴
۸۱.۶۸۴۴
۲۱۰.۱۷۷۶
۱۱۵.۲۸۸۵
۱۴۲.۳۳۳۷
۹۴.۸۸۹۱
۱۴۲.۳۳۳۷
۰.۲۹۱۷۱۹
۳۵ B
۶۵.۹۸۳۶
۷۶.۶۶۹۲
۱۱۱.۶۴۳۶
۸۴.۷۶۵۵
۴۰.۳۱۷۱
۲۶.۸۷۸۱
۴۰.۳۱۷۲
۰.۳۹۷۵۵۸
۳۶ N
۶۳.۳۲۱۴
۸۴.۹۷۹۵
۲۴۶.۰۷۷۴
۱۳۱.۴۵۹۴
۱۷۱.۹۲۷
۱۱۴.۶۱۸
۱۷۱.۹۲۷
۰.۱۸۸۹۵۹
۳۷ B
۶۷.۸۷۲۵
۷۴.۵۴۷۲
۱۰۸.۱۰۳۲
۸۳.۵۰۷۶
۳۶.۸۹۳۴
۲۴.۵۹۵۶
۳۶.۸۹۳۳۵
۰.۲۷۱۳۷۸
۳۸ N
۵۴.۲۷۸۱
۸۱.۹۵۸۶
۲۱۰.۵۹۵۱
۱۱۵.۶۱۰۶
۱۴۲.۴۷۶۷
۹۴.۹۸۴۵
۱۴۲.۴۷۶۸
۰.۲۹۱۴۲۱
۳۹ B
۵۴.۰۹۰۹
۸۹.۱۲۹۶
۱۰۴.۲۵۸۵
۸۲.۴۹۳
۳۲.۶۴۸۳
-۲۸.۴۰۲۱
-۴۲.۶۰۳۲
۰.۵۳۲۶۶۸
۴۰ N
۸۵.۵۲۱۹
۱۵۶.۱۸۵۹
۱۸۶.۹۱۹۶
۱۴۲.۸۷۵۸
۶۶.۰۶۵۷
-۵۷.۳۵۳۹
-۸۶.۰۳۰۹
۰.۵۳۵۸۶۱
۴۱ B
۲۰.۸۴۰۵
۴۰.۸۵۳۱
۱۸۱.۸۷۹۶
۸۱.۱۹۱
۱۵۱.۰۳۲۸
۱۰۰.۶۸۸۶
۱۵۱.۰۳۲۸
۰.۱۹۸۷۵۷
۴۲ N
-۱۱.۱۱۷۷
۲۵.۹۷۳۹
۲۴۴.۳۸۳
۸۶.۴۱۳۱
۲۳۶.۹۵۴۸
۱۵۷.۹۶۹۹
۲۳۶.۹۵۴۹
۰.۲۳۴۸۰۲

تابه‌حال ما پارامترهای رزونانس مغناطیسی هسته را در فاز گازی و دمای ۲۹۸ کلوین بررسی کردیم. در مرحله‌ی بعدی بررسی NMR ترکیب را در کلیه‌ی حلال‌‌های ذکر شده انجام می‌دهیم و با استفاده از فرمول‌های ذکر شده مقادیر و و را برای تک‌تک اتم‌ها در حلال‌های مختلف به‌دست می‌آوریم. نتایج مربوط به پارامترهای رزونانس مغناطیسی هسته ترکیب B21N21 در حلال‌های مختلف در ادامه آمده است.

جدول (۳-۷) مقادیر پارامترهای NMR مربوط به ترکیب B21N21 تحت متد B3LYP و تابع پایه ۶-۳۱G در حلال آب

atom
? ۱۱
? ۲۲
? ۳۳
?iso
?aniso
?
??
?
۱ B
۲۰.۷۵۲۸
۴۰.۸۷۷۷
۱۸۱.۸۶۷۲
۸۱.۱۶۵۹
۱۵۱.۰۵۱۹
۱۰۰.۷۰۱۳
۱۵۱.۰۵۲
۰.۱۹۹۸۴۷
۲ N
-۱۱.۴۰۴۹
۲۵.۷۰۳۷
۲۴۴.۶۳۸۶
۸۶.۳۱۲۵
۲۳۷.۴۸۹۳
۱۵۸.۳۲۶۱
۲۳۷.۴۸۹۲
۰.۲۳۴۳۸۱
۳ B
۵۴.۰۸۱۳
۸۹.۱۳۶۲
۱۰۴.۲۰۰۴
۸۲.۴۷۲۶
۳۲.۵۹۱۶
-۲۸.۳۹۱۳
-۴۲.۵۸۷
۰.۵۳۰۵۹۲
۴ N
۸۵.۴۵۸۹
۱۵۶.۴۶۳۳
۱۸۶.۷۶۷۶
۱۴۲.۸۹۶۶
۶۵.۸۰۶۵
-۵۷.۴۳۷۷
-۸۶.۱۵۶۶
۰.۵۲۷۶۰۳
۵ B
۶۷.۸۳۶۲
۷۴.۵۶۶۵
۱۰۸.۲۶۰۹
۸۳.۵۵۴۵
۳۷.۰۵۹۵
۲۴.۷۰۶۴
۳۷.۰۵۹۵۵
۰.۲۷۲۴۱۱
۶ N
۵۳.۹۹۹۳
۸۱.۷۹۳۱
۲۱۰.۲۳۲۵
۱۱۵.۳۴۱۶
۱۴۲.۳۳۶۳
۹۴.۸۹۰۹
۱۴۲.۳۳۶۳
۰.۲۹۲۹۰۳
۷ B
۶۶.۰۶۹
۷۶.۷۳۳۵
۱۱۱.۵۵۶
۸۴.۷۸۶۱
۴۰.۱۵۴۷
۲۶.۷۶۹۹
۴۰.۱۵۴۷۵
۰.۳۹۸۳۷۷
۸ N
۶۳.۵۰۶۴
۸۴.۶۶۷۹
۲۴۶.۲۵۴۹
۱۳۱.۴۷۶۴
۱۷۲.۱۶۷۸
۱۱۴.۷۷۸۵
۱۷۲.۱۶۷۸
۰.۱۸۴۳۶۸
۹ B
۶۷.۷۲۰۴
۷۴.۵۴۵۸
۱۰۸.۲۰۶۳
۸۳.۴۹۰۸
۳۷.۰۷۳۲
۲۴.۷۱۵۵
۳۷.۰۷۳۲
۰.۲۷۶۱۵۹
۱۰ N
۵۴.۰۰۱۵
۸۱.۷۶۲۸
۲۱۰.۳۵۹۴
۱۱۵.۳۷۴۵
۱۴۲.۴۷۷۲
۹۴.۹۸۴۹
۱۴۲.۴۷۷۳
۰.۲۹۲۲۷۱
۱۱ B
۵۴.۰۸۹۱
۸۹.۱۹۶۹
۱۰۴.۲۸۹۵
۸۲.۵۲۵۲
۳۲.۶۴۶۵
-۲۸.۴۳۶۱
-۴۲.۶۵۴۱
۰.۵۳۰۷۵۵
۱۲ N
۸۵.۴۹۱۸
۱۵۶.۴۲۲۸
۱۸۶.۷۱۹۲
۱۴۲.۸۷۷۹
۶۵.۷۶۱۹
-۵۷.۳۸۶۱
-۸۶.۰۷۹۲
۰.۵۲۷۹۴
۱۳ B
۲۰.۷۵۲۷
۴۰.۸۷۷۶
۱۸۱.۸۶۷۲
۸۱.۱۶۵۹
۱۵۱.۰۵۲
۱۰۰.۷۰۱۳
۱۵۱.۰۵۲۱
۰.۱۹۹۸۴۷
۱۴ N
-۱۱.۴۰۴۲
۲۵.۷۰۳۸
۲۴۴.۶۳۸۶
۸۶.۳۱۲۷
۲۳۷.۴۸۸۸
۱۵۸.۳۲۵۹
۲۳۷.۴۸۸۸
۰.۲۳۴۳۷۷
۱۵ B
۲۰.۷۸۲۷
۴۰.۸۷۴۷
۱۸۱.۸۸۳۷
۸۱.۱۸۰۴
۱۵۱.۰۵۵
۱۰۰.۷۰۳۳
۱۵۱.۰۵۵
۰.۱۹۹۵۱۷
۱۶ N
-۱۱.۳۲۵۳
۲۵.۷۳۳۸
۲۴۴.۵۰۵۵
۸۶.۳۰۴۷
۲۳۷.۳۰۱۳
۱۵۸.۲۰۰۸
۲۳۷.۳۰۱۳
۰.۲۳۴۲۵۴
۱۷ B
۵۴.۱۲۴۵
۸۹.۱۵۲۴
۱۰۴.۲۸۳۲
۸۲.۵۲۰۱
۳۲.۶۴۴۸
-۲۸.۳۹۵۶
-۴۲.۵۹۳۳
۰.۵۳۲۸۵۷
۱۸ N
۸۵.۴۱۳۷
۱۵۶.۳۰۵
۱۸۶.۸۲۹۹
۱۴۲.۸۴۹۵
۶۵.۹۷۰۵
-۵۷.۴۳۵۸
-۸۶.۱۵۳۸
۰.۵۳۱۴۶۱
۱۹ B
۶۷.۷۲۰۵
۷۴.۵۴۵۸
۱۰۸.۲۰۶۳
۸۳.۴۹۰۹
۳۷.۰۷۳۲
۲۴.۷۱۵۴
۳۷.۰۷۳۱۵
۰.۲۷۶۱۵۶
۲۰ N
۵۴.۰۰۱۶
۸۱.۷۶۲۸
۲۱۰.۳۵۹۴
۱۱۵.۳۷۴۶
۱۴۲.۴۷۷۲
۹۴.۹۸۴۸
۱۴۲.۴۷۷۲
۰.۲۹۲۲۷
۲۱ B
۶۶.۰۹۷
۷۶.۷۵۸۵
۱۱۱.۶۹۷۴
۸۴.۸۵۱
۴۰.۲۶۹۶
۲۶.۸۴۶۴
۴۰.۲۶۹۶۵
۰.۳۹۷۱۳
۲۲ N
۶۳.۵۰۴۳
۸۴.۷۴۹۳
۲۴۶.۲۷۰۱
۱۳۱.۵۰۷۹
۱۷۲.۱۴۳۳
۱۱۴.۷۶۲۲
۱۷۲.۱۴۳۳
۰.۱۸۵۱۲۲
۲۳ B
۶۷.۸۳۱۳
۷۴.۵۵۶۴
۱۰۸.۱۹۹۳
۸۳.۵۲۹
۳۷.۰۰۵۴
۲۴.۶۷۰۳
۳۷.۰۰۵۴۵
۰.۲۷۲۵۹۹
۲۴ N
۵۳.۷۴۱۶
۸۱.۷۹۶۳
۲۱۰.۳۱۴۹
۱۱۵.۲۸۴۳
۱۴۲.۵۴۶
۹۵.۰۳۰۶
۱۴۲.۵۴۵۹۵
۰.۲۹۵۲۱۸
۲۵

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید