دانلود پایان نامه

B
۵۴.۰۸۱۳
۸۹.۱۳۶۲
۱۰۴.۲۰۰۴
۸۲.۴۷۲۶
۳۲.۵۹۱۶
-۲۸.۳۹۱۳
-۴۲.۵۸۷
۰.۵۳۰۵۹۲
۲۶ N
۸۵.۴۵۸۹
۱۵۶.۴۶۳۴
۱۸۶.۷۶۷۵
۱۴۲.۸۹۶۶
۶۵.۸۰۶۳
-۵۷.۴۳۷۷
-۸۶.۱۵۶۵۵
۰.۵۲۷۵۹۹
۲۷ B
۲۰.۷۸۲۷
۴۰.۸۷۴۷
۱۸۱.۸۸۳۷
۸۱.۱۸۰۳
۱۵۱.۰۵۵
۱۰۰.۷۰۳۴
۱۵۱.۰۵۵
۰.۱۹۹۵۱۷
۲۸ N
-۱۱.۳۲۵۴
۲۵.۷۳۳۹
۲۴۴.۵۰۵۴
۸۶.۳۰۴۶
۲۳۷.۳۰۱۱
۱۵۸.۲۰۰۸
۲۳۷.۳۰۱۱۵
۰.۲۳۴۲۵۵
۲۹ B
۲۰.۷۵۴۵
۴۰.۸۰۷۲
۱۸۱.۷۶۲
۸۱.۱۰۷۹
۱۵۰.۹۸۱۱
۱۰۰.۶۵۴۱
۱۵۰.۹۸۱۱۵
۰.۱۹۹۲۲۴
۳۰ N
-۱۱.۰۶۹۶
۲۵.۹۹۸۷
۲۴۴.۲۵۳۵
۸۶.۳۹۴۲
۲۳۶.۷۸۹
۱۵۷.۸۵۹۳
۲۳۶.۷۸۸۹۵
۰.۲۳۴۸۱۹
۳۱ B
۵۴.۰۸۹۱
۸۹.۱۹۶۸
۱۰۴.۲۸۹۴
۸۲.۵۲۵۱
۳۲.۶۴۶۵
-۲۸.۴۳۶
-۴۲.۶۵۴
۰.۵۳۰۷۵۷
۳۲ N
۸۵.۴۹۱۷
۱۵۶.۴۲۳۲
۱۸۶.۷۱۹۲
۱۴۲.۸۷۸
۶۵.۷۶۱۷
-۵۷.۳۸۶۳
-۸۶.۰۷۹۵
۰.۵۲۷۹۳۱
۳۳ B
۶۷.۸۳۱۵
۷۴.۵۵۶۴
۱۰۸.۱۹۹۳
۸۳.۵۲۹
۳۷.۰۰۵۴
۲۴.۶۷۰۳
۳۷.۰۰۵۳۵
۰.۲۷۲۵۹۱
۳۴ N
۵۳.۷۴۱۵
۸۱.۷۹۶۵
۲۱۰.۳۱۵
۱۱۵.۲۸۴۳
۱۴۲.۵۴۶
۹۵.۰۳۰۷
۱۴۲.۵۴۶
۰.۲۹۵۲۲
۳۵ B
۶۵.۹۸۳۶
۷۶.۷۵۹۲
۱۱۱.۵۸۷۹
۸۴.۷۷۶۹
۴۰.۲۱۶۵
۲۶.۸۱۱
۴۰.۲۱۶۵
۰.۴۰۱۹۱
۳۶ N
۶۳.۶۱۵۴
۸۴.۸۴۳۲
۲۴۶.۴۷۲۲
۱۳۱.۶۴۳۶
۱۷۲.۲۴۳
۱۱۴.۸۲۸۶
۱۷۲.۲۴۲۹
۰.۱۸۴۸۶۵
۳۷ B
۶۷.۸۳۶۳
۷۴.۵۶۶۵
۱۰۸.۲۶۰۹
۸۳.۵۵۴۵
۳۷.۰۵۹۵
۲۴.۷۰۶۴
۳۷.۰۵۹۵
۰.۲۷۲۴۰۷
۳۸ N
۵۳.۹۹۹۳
۸۱.۷۹۳۲
۲۱۰.۲۳۲۷
۱۱۵.۳۴۱۷
۱۴۲.۳۳۶۴
۹۴.۸۹۱
۱۴۲.۳۳۶۴۵
۰.۲۹۲۹۰۳
۳۹ B
۵۴.۱۲۴۴
۸۹.۱۵۲۵
۱۰۴.۲۸۳۲
۸۲.۵۲
۳۲.۶۴۴۸
-۲۸.۳۹۵۶
-۴۲.۵۹۳۴۵
۰.۵۳۲۸۵۴
۴۰ N
۸۵.۴۱۳۶
۱۵۶.۳۰۵
۱۸۶.۸۲۹۷
۱۴۲.۸۴۹۴
۶۵.۹۷۰۴
-۵۷.۴۳۵۸
-۸۶.۱۵۳۷۵
۰.۵۳۱۴۵۸
۴۱ B
۲۰.۷۵۴۵
۴۰.۸۰۷۲
۱۸۱.۷۶۲
۸۱.۱۰۷۹
۱۵۰.۹۸۱۲
۱۰۰.۶۵۴۱
۱۵۰.۹۸۱۱۵
۰.۱۹۹۲۲۴
۴۲ N
-۱۱.۰۶۹۵
۲۵.۹۹۸۸
۲۴۴.۲۵۳۶
۸۶.۳۹۴۳
۲۳۶.۷۸۹
۱۵۷.۸۵۹۳
۲۳۶.۷۸۸۹۵
۰.۲۳۴۸۱۹

جدول (۳-۸) مقادیر پارامترهای NMR مربوط به ترکیب B21N21 تحت متد B3LYP و تابع پایه ۶-۳۱G در حلال نیترومتان

atom
? ?۱۱
? ۲۲
? ۳۳
?iso
?aniso
?
??
?
۱ B
۲۰.۷۵۲۱
۴۰.۸۷۵۴
۱۸۱.۸۶۳۴
۸۱.۱۶۳۶
۱۵۱.۰۴۹۷
۱۰۰.۶۹۹۸
۱۵۱.۰۴۹۷
۰.۱۹۹۸۳۵
۲ N
-۱۱.۴۰۱۸
۲۵.۶۷۹۱
۲۴۴.۶۴۱۱
۸۶.۳۰۶۱
۲۳۷.۵۰۲۴
۱۵۸.۳۳۵
۲۳۷.۵۰۲۵
۰.۲۳۴۱۹۳
۳ B
۵۴.۰۸۷۳
۸۹.۱۳۷۱
۱۰۴.۱۹۵۲
۸۲.۴۷۳۲
۳۲.۵۸۳
-۲۸.۳۸۵۹
-۴۲.۵۷۸۹
۰.۵۳۰۴۷۸
۴ N
۸۵.۴۴۷۶
۱۵۶.۴۴۵۱
۱۸۶.۷۸۲۶
۱۴۲.۸۹۱۷
۶۵.۸۳۶۲
-۵۷.۴۴۴۱
-۸۶.۱۶۶۳
۰.۵۲۸۱۲۲
۵ B
۶۷.۸۳۷۴
۷۴.۵۶۵
۱۰۸.۲۶۱۱
۸۳.۵۵۴۵
۳۷.۰۵۹۹
۲۴.۷۰۶۶
۳۷.۰۵۹۹
۰.۲۷۲۳
۶ N
۵۳.۹۹۷۷
۸۱.۷۹۶۴
۲۱۰.۲۳۵۱
۱۱۵.۳۴۳۱
۱۴۲.۳۳۸
۹۴.۸۹۲
۱۴۲.۳۳۸۱
۰.۲۹۲۹۵۱
۷ B
۶۶.۰۶۵۳
۷۶.۷۲۷۵
۱۱۱.۵۶۳۴
۸۴.۷۸۵۴
۴۰.۱۶۶۹
۲۶.۷۷۸
۴۰.۱۶۷
۰.۳۹۸۱۷
۸ N
۶۳.۴۹۱۲
۸۴.۶۶۲۸
۲۴۶.۲۴۹۲
۱۳۱.۴۶۷۸
۱۷۲.۱۷۲۲
۱۱۴.۷۸۱۴
۱۷۲.۱۷۲۲
۰.۱۸۴۴۵۱
۹ B
۶۷.۷۱۸۴
۷۴.۵۵۰۹
۱۰۸.۲۰۲۴
۸۳.۴۹۰۶
۳۷.۰۶۷۸
۲۴.۷۱۱۸
۳۷.۰۶۷۷۵
۰.۲۷۶۴۸۷
۱۰ N
۵۳.۹۵۴۸
۸۱.۷۴۳۴
۲۱۰.۳۵۱۳
۱۱۵.۳۴۹۸
۱۴۲.۵۰۲۲
۹۵.۰۰۱۵
۱۴۲.۵۰۲۲
۰.۲۹۲۵۰۷
۱۱ B
۵۴.۰۸۵۶
۸۹.۱۹۹۲
۱۰۴.۲۷۴
۸۲.۵۱۹۶
۳۲.۶۳۱۶
-۲۸.۴۳۴
-۴۲.۶۵۱
۰.۵۳۰۱۶۸
۱۲ N
۸۵.۴۸۴
۱۵۶.۴۳۳۸
۱۸۶.۷۱۲۲
۱۴۲.۸۷۶۷
۶۵.۷۵۳۳
-۵۷.۳۹۲۷
-۸۶.۰۸۹
۰.۵۲۷۵۶۵
۱۳ B
۲۰.۷۵۱۸
۴۰.۸۷۵۳
۱۸۱.۸۶۳۳
۸۱.۱۶۳۵
۱۵۱.۰۴۹۸
۱۰۰.۶۹۹۸
۱۵۱.۰۴۹۸
۰.۱۹۹۸۳۷
۱۴ N
-۱۱.۴۰۱۶
۲۵.۶۷۹۱
۲۴۴.۶۴۰۷
۸۶.۳۰۶۱
۲۳۷.۵۰۱۹
۱۵۸.۳۳۴۶
۲۳۷.۵۰۲
۰.۲۳۴۱۹۲
۱۵ B
۲۰.۷۶۷۱
۴۰.۸۷۳۱
۱۸۱.۸۸۲۷
۸۱.۱۷۴۳
۱۵۱.۰۶۲۶
۱۰۰.۷۰۸۴
۱۵۱.۰۶۲۶
۰.۱۹۹۶۴۶
۱۶ N
-۱۱.۳۲۰۱
۲۵.۷۴۵۸
۲۴۴.۴۸۷۸
۸۶.۳۰۴۵
۲۳۷.۲۷۴۹
۱۵۸.۱۸۳۳
۲۳۷.۲۷۵
۰.۲۳۴۳۲۲
۱۷ B
۵۴.۱۱۳۶
۸۹.۱۴۹۲
۱۰۴.۲۸۱۲
۸۲.۵۱۴۷
۳۲.۶۴۹۸
-۲۸.۴۰۱۱
-۴۲.۶۰۱۶
۰.۵۳۲۷۹۶
۱۸ N
۸۵.۴۰۹۵
۱۵۶.۲۹۱۲
۱۸۶.۸۱۵۱
۱۴۲.۸۳۸۶
۶۵.۹۶۴۸
-۵۷.۴۲۹۱
-۸۶.۱۴۳۷
۰.۵۳۱۵۰۶
۱۹ B
۶۷.۷۱۸۴
۷۴.۵۵۰۹
۱۰۸.۲۰۲۵
۸۳.۴۹۰۶
۳۷.۰۶۷۸
۲۴.۷۱۱۹
۳۷.۰۶۷۸۵
۰.۲۷۶۴۸۶
۲۰ N
۵۳.۹۵۴۹
۸۱.۷۴۳۴
۲۱۰.۳۵۱۳
۱۱۵.۳۴۹۹
۱۴۲.۵۰۲۱
۹۵.۰۰۱۴
۱۴۲.۵۰۲۲
۰.۲۹۲۵۰۶
۲۱ B
۶۶.۰۹۹۳
۷۶.۷۵۵۸
۱۱۱.۷۱۰۹
۸۴.۸۵۵۳
۴۰.۲۸۳۴
۲۶.۸۵۵۶
۴۰.۲۸۳۳۵
۰.۳۹۶۸۰۷
۲۲ N
۶۳.۴۹۹۸
۸۴.۷۶۰۲
۲۴۶.۲۸۰۴
۱۳۱.۵۱۳۵
۱۷۲.۱۵۰۴
۱۱۴.۷۶۶۹
۱۷۲.۱۵۰۴
۰.۱۸۵۲۴۹
۲۳ B
۶۷.۸۳۱۷
۷۴.۵۵۳۲
۱۰۸.۲۰۶۹
۸۳.۵۳۰۶
۳۷.۰۱۴۵
۲۴.۶۷۶۳
۳۷.۰۱۴۴۵
۰.۲۷۲۳۸۷
۲۴ N
۵۳.۷۲۵۸
۸۱.۷۹۲۳
۲۱۰.۲۹۴۶
۱۱۵.۲۷۰۹
۱۴۲.۵۳۵۶
۹۵.۰۲۳۷
۱۴۲.۵۳۵۶
۰.۲۹۵۳۶۳
۲۵ B
۵۴.۰۸۷۲
۸۹.۱۳۷۱
۱۰۴.۱۹۵۱
۸۲.۴۷۳۲
۳۲.۵۸۳
-۲۸.۳۸۶
-۴۲.۵۷۸۹
۰.۵۳۰۴۷۳
۲۶ N
۸۵.۴۴۷۳
۱۵۶.۴۴۴۹
۱۸۶.۷۸۲۲
۱۴۲.۸۹۱۵
۶۵.۸۳۶۱
-۵۷.۴۴۴۲
-۸۶.۱۶۶۳
۰.۵۲۸۱۱۸
۲۷ B
۲۰.۷۶۷۱
۴۰.۸۷۳۱
۱۸۱.۸۸۲۷
۸۱.۱۷۴۳
۱۵۱.۰۶۲۶
۱۰۰.۷۰۸۴
۱۵۱.۰۶۲۶
۰.۱۹۹۶۴۶
۲۸ N
-۱۱.۳۲
۲۵.۷۴۵۸
۲۴۴.۴۸۷۷
۸۶.۳۰۴۵
۲۳۷.۲۷۴۸
۱۵۸.۱۸۳۲
۲۳۷.۲۷۴۸
۰.۲۳۴۳۲۲
۲۹ B
۲۰.۷۲۹۸
۴۰.۸۰۹۱
۱۸۱.۷۵۷۳
۸۱.۰۹۸۸
۱۵۰.۹۸۷۹
۱۰۰.۶۵۸۵
۱۵۰.۹۸۷۹
۰.۱۹۹۴۷۹
۳۰ N
-۱۱.۰۸۳
۲۵.۹۷۹۵
۲۴۴.۲۵۹
۸۶.۳۸۵۲
۲۳۶.۸۱۰۷
۱۵۷.۸۷۳۸
۲۳۶.۸۱۰۸
۰.۲۳۴۷۶
۳۱ B
۵۴.۰۸۵۶
۸۹.۱۹۹۱
۱۰۴.۲۷۴
۸۲.۵۱۹۶
۳۲.۶۳۱۶
-۲۸.۴۳۴
-۴۲.۶۵۱
۰.۵۳۰۱۷۲
۳۲ N
۸۵.۴۸۳۸
۱۵۶.۴۳۴
۱۸۶.۷۱۲۲
۱۴۲.۸۷۶۷
۶۵.۷۵۳۲
-۵۷.۳۹۲۹
-۸۶.۰۸۹۳
۰.۵۲۷۵۶
۳۳ B
۶۷.۸۳۱۹
۷۴.۵۵۳۱
۱۰۸.۲۰۷
۸۳.۵۳۰۷
۳۷.۰۱۴۴
۲۴.۶۷۶۳
۳۷.۰۱۴۵
۰.۲۷۲۳۷۵
۳۴ N
۵۳.۷۲۵۸
۸۱.۷۹۲۲
۲۱۰.۲۹۴۶
۱۱۵.۲۷۰۹
۱۴۲.۵۳۵۶
۹۵.۰۲۳۷
۱۴۲.۵۳۵۶
۰.۲۹۵۳۶۲
۳۵ B
۶۵.۹۹۰۴
۷۶.۷۵۹۳
۱۱۱.۵۸۹۹
۸۴.۷۷۹۸
۴۰.۲۱۵۱
۲۶.۸۱۰۱
۴۰.۲۱۵۰۵
۰.۴۰۱۶۷۳
۳۶ N
۶۳.۵۹۷۳
۸۴.۸۲۶۴
۲۴۶.۴۷۶۵
۱۳۱.۶۳۳۴
۱۷۲.۲۶۴۶
۱۱۴.۸۴۳۱
۱۷۲.۲۶۴۷
۰.۱۸۴۸۵۳
۳۷ B
۶۷.۸۳۷۴
۷۴.۵۶۴۹
۱۰۸.۲۶۱۱
۸۳.۵۵۴۵
۳۷.۰۶
۲۴.۷۰۶۶
۳۷.۰۵۹۹۵
۰.۲۷۲۲۹۶
۳۸ N
۵۳.۹۹۷۸
۸۱.۷۹۶۳
۲۱۰.۲۳۵۱
۱۱۵.۳۴۳۱
۱۴۲.۳۳۸۱
۹۴.۸۹۲
۱۴۲.۳۳۸۱
۰.۲۹۲۹۴۹
۳۹ B
۵۴.۱۱۳۷
۸۹.۱۴۹۲
۱۰۴.۲۸۱۲
۸۲.۵۱۴۷
۳۲.۶۴۹۸
-۲۸.۴۰۱
-۴۲.۶۰۱۵
۰.۵۳۲۷۹۸
۴۰ N
۸۵.۴۰۹۵
۱۵۶.۲۹۱۳
۱۸۶.۸۱۵
۱۴۲.۸۳۸۶
۶۵.۹۶۴۶
-۵۷.۴۲۹۱
-۸۶.۱۴۳۷
۰.۵۳۱۵۰۲
۴۱ B
۲۰.۷۲۹۸
۴۰.۸۰۹۱
۱۸۱.۷۵۷۳
۸۱.۰۹۸۷
۱۵۰.۹۸۷۹
۱۰۰.۶۵۸۶
۱۵۰.۹۸۷۹
۰.۱۹۹۴۷۹
۴۲ N
-۱۱.۰۸۳۱
۲۵.۹۷۹۶
۲۴۴.۲۵۸۹
۸۶.۳۸۵۲
۲۳۶.۸۱۰۷
۱۵۷.۸۷۳۷
۲۳۶.۸۱۰۷
۰.۲۳۴۷۶۲

دول (۳-۹) مقادیر پارامترهای NMR مربوط به ترکیب B21N21 تحت متد B3LYP و تابع پایه ۶-۳۱G در حلال اتانول

atom
? ۱۱
? ۲۲
? ۳۳
?iso
?aniso
?
??
?
۱ B
۲۰.۷۵۳۲
۴۰.۸۶۴۹
۱۸۱.۸۵۴۷
۸۱.۱۵۷۶
۱۵۱.۰۴۵۷
۱۰۰.۶۹۷۱
۱۵۱.۰۴۵۷
۰.۱۹۹۷۲۵
۲ N
-۱۱.۳۶۳۳
۲۵.۶۲۵۲
۲۴۴.۶۰۵۸
۸۶.۲۸۹۲
۲۳۷.۴۷۴۹
۱۵۸.۳۱۶۶
۲۳۷.۴۷۴۹
۰.۲۳۳۶۳۶
۳ B
۵۴.۰۹۹۱
۸۹.۱۲۰۹
۱۰۴.۱۹۷۷
۸۲.۴۷۲۵
۳۲.۵۸۷۷
-۲۸.۳۷۳۴
-۴۲.۵۶۰۲
۰.۵۳۱۳۷۱
۴ N
۸۵.۴۵۸
۱۵۶.۳۵۲۶
۱۸۶.۸۲۹۶
۱۴۲.۸۸
۶۵.۹۲۴۳
-۵۷.۴۲۲
-۸۶.۱۳۳۱
۰.۵۳۰۷۵۵
۵ B
۶۷.۸۳۳۸
۷۴.۵۶۴۳
۱۰۸.۲۵۵۶
۸۳.۵۵۱۳
۳۷.۰۵۶۵
۲۴.۷۰۴۳
۳۷.۰۵۶۵۵
۰.۲۷۲۴۴۲
۶ N
۵۳.۹۸۹۱
۸۱.۸۰۷۲
۲۱۰.۲۵۲۶
۱۱۵.۳۴۹۶
۱۴۲.۳۵۴۴
۹۴.۹۰۳
۱۴۲.۳۵۴۵
۰.۲۹۳۱۲۱
۷ B
۶۶.۰۳۹۹
۷۶.۷۰۴۲
۱۱۱.۵۸۵۸
۸۴.۷۷۶۶
۴۰.۲۱۳۷
۲۶.۸۰۹۲
۴۰.۲۱۳۷۵
۰.۳۹۷۷۸۵
۸ N
۶۳.۴۳۳۵
۸۴.۶۶۲
۲۴۶.۲۱۹
۱۳۱.۴۳۸۲
۱۷۲.۱۷۱۳
۱۱۴.۷۸۰۸
۱۷۲.۱۷۱۳
۰.۱۸۴۹۴۸
۹ B
۶۷.۷۱۵
۷۴.۵۴۸۵
۱۰۸.۱۸۸۸
۸۳.۴۸۴۱
۳۷.۰۵۷
۲۴.۷۰۴۷
۳۷.۰۵۷۰۵
۰.۲۷۶۶۰۷
۱۰ N
۵۳.۸۸۳۱
۸۱.۶۹۱۶
۲۱۰.۳۲۶۵
۱۱۵.۳۰۰۴
۱۴۲.۵۳۹۱
۹۵.۰۲۶۱
۱۴۲.۵۳۹۲
۰.۲۹۲۶۴۱
۱۱ B
۵۴.۰۹۴۶
۸۹.۱۹۶۷
۱۰۴.۲۵۰۴
۸۲.۵۱۳۹
۳۲.۶۰۴۸
-۲۸.۴۱۹۳
-۴۲.۶۲۹
۰.۵۲۹۷
۱۲ N
۸۵.۴۹۵
۱۵۶.۴۸۹۵
۱۸۶.۷۵۵
۱۴۲.۹۱۳۲
۶۵.۷۶۲۸
-۵۷.۴۱۸۲
-۸۶.۱۲۷۳
۰.۵۲۷۱۰۶
۱۳ B
۲۰.۷۵۳۱
۴۰.۸۶۴۸
۱۸۱.۸۵۴۸
۸۱.۱۵۷۶
۱۵۱.۰۴۵۸
۱۰۰.۶۹۷۲
۱۵۱.۰۴۵۹
۰.۱۹۹۷۲۵
۱۴ N
-۱۱.۳۶۲۸
۲۵.۶۲۵۳
۲۴۴.۶۰۵۸
۸۶.۲۸۹۴
۲۳۷.۴۷۴۵
۱۵۸.۳۱۶۴
۲۳۷.۴۷۴۶
۰.۲۳۳۶۳۴
۱۵ B
۲۰.۷۳۳۸
۴۰.۸۶۱۳
۱۸۱.۸۸۶۱
۸۱.۱۶۰۴
۱۵۱.۰۸۸۵
۱۰۰.۷۲۵۷
۱۵۱.۰۸۸۶
۰.۱۹۹۸۲۵
۱۶ N
-۱۱.۲۹۹۹
۲۵.۷۹
۲۴۴.۴۲۵
۸۶.۳۰۵
۲۳۷.۱۸
۱۵۸.۱۲
۲۳۷.۱۸
۰.۲۳۴۵۶۸
۱۷ B
۵۴.۰۷۷۳
۸۹.۱۳۵۳
۱۰۴.۲۷۶۹
۸۲.۴۹۶۵
۳۲.۶۷۰۵
-۲۸.۴۱۹۲
-۴۲.۶۲۸۸
۰.۵۳۲۷۹۵
۱۸ N
۸۵.۴۰۵۵
۱۵۶.۲۱۸۵
۱۸۶.۷۶۳۸
۱۴۲.۷۹۵۹
۶۵.۹۵۱۸
-۵۷.۳۹۰۴
-۸۶.۰۸۵۷
۰.۵۳۲۲۳۷
۱۹ B
۶۷.۷۱۵
۷۴.۵۴۸۵
۱۰۸.۱۸۸۸
۸۳.۴۸۴۱
۳۷.۰۵۷۱
۲۴.۷۰۴۷
۳۷.۰۵۷۰۵
۰.۲۷۶۶۰۷
۲۰ N
۵۳.۸۸۳
۸۱.۶۹۱۶
۲۱۰.۳۲۶۴
۱۱۵.۳۰۰۳
۱۴۲.۵۳۹۱
۹۵.۰۲۶۱
۱۴۲.۵۳۹۱
۰.۲۹۲۶۴۲
۲۱ B
۶۶.۱۱۰۹
۷۶.۷۵۲
۱۱۱.۷۱۹۵
۸۴.۸۶۰۸
۴۰.۲۸۸۱
۲۶.۸۵۸۷
۴۰.۲۸۸۰۵
۰.۳۹۶۱۸۸
۲۲ N
۶۳.۵۴۵۵
۸۴.۷۹۷۳
۲۴۶.۳۱۶
۱۳۱.۵۵۲۹
۱۷۲.۱۴۴۵
۱۱۴.۷۶۳۱
۱۷۲.۱۴۴۶
۰.۱۸۵۱۸
۲۳ B
۶۷.۸۱۴۴
۷۴.۵۳۸۴
۱۰۸.۲۲۵۶
۸۳.۵۲۶۱
۳۷.۰۴۹۳
۲۴.۶۹۹۵
۳۷.۰۴۹۲
۰.۲۷۲۲۳۲
۲۴ N
۵۳.۷۲۰۲
۸۱.۷۹۰۱
۲۱۰.۲۳۲۲
۱۱۵.۲۴۷۵
۱۴۲.۴۷۷
۹۴.۹۸۴۷
۱۴۲.۴۷۷۱
۰.۲۹۵۵۲
۲۵ B
۵۴.۰۹۹۱
۸۹.۱۲۰۷
۱۰۴.۱۹۷۷
۸۲.۴۷۲۵
۳۲.۵۸۷۸
-۲۸.۳۷۳۴
-۴۲.۵۶۰۱
۰.۵۳۱۳۷۸
۲۶ N
۸۵.۴۵۷۹
۱۵۶.۳۵۲۵
۱۸۶.۸۲۹۴
۱۴۲.۸۸
۶۵.۹۲۴۲
-۵۷.۴۲۲۱
-۸۶.۱۳۳۱
۰.۵۳۰۷۵۲
۲۷ B
۲۰.۷۳۳۷
۴۰.۸۶۱۲
۱۸۱.۸۸۶۱
۸۱.۱۶۰۴
۱۵۱.۰۸۸۶
۱۰۰.۷۲۵۷
۱۵۱.۰۸۸۷
۰.۱۹۹۸۲۵
۲۸ N
-۱۱.۳۰۰۱
۲۵.۷۹۰۲
۲۴۴.۴۲۴۸
۸۶.۳۰۴۹
۲۳۷.۱۷۹۸
۱۵۸.۱۱۹۹
۲۳۷.۱۷۹۸
۰.۲۳۴۵۷۱
۲۹ B
۲۰.۶۷۸۳
۴۰.۸۰۸۶
۱۸۱.۷۵۵۴
۸۱.۰۸۰۷
۱۵۱.۰۱۱۹
۱۰۰.۶۷۴۷
۱۵۱.۰۱۲
۰.۱۹۹۹۵۴
۳۰ N
-۱۱.۱۶۱۴
۲۵.۹۲۳۸
۲۴۴.۳۰۶۱
۸۶.۳۵۶۲
۲۳۶.۹۲۴۹
۱۵۷.۹۴۹۹
۲۳۶.۹۲۴۹
۰.۲۳۴۷۹۱
۳۱ B
۵۴.۰۹۴۷
۸۹.۱۹۶۶
۱۰۴.۲۵۰۴
۸۲.۵۱۳۹
۳۲.۶۰۴۸
-۲۸.۴۱۹۲
-۴۲.۶۲۸۸
۰.۵۲۹۷۰۵
۳۲ N
۸۵.۴۹۵
۱۵۶.۴۸۹۶
۱۸۶.۷۵۴۹
۱۴۲.۹۱۳۲
۶۵.۷۶۲۶
-۵۷.۴۱۸۲
-۸۶.۱۲۷۳
۰.۵۲۷۱۰۳
۳۳ B
۶۷.۸۱۴۵
۷۴.۵۳۸۳
۱۰۸.۲۲۵۷
۸۳.۵۲۶۲
۳۷.۰۴۹۳
۲۴.۶۹۹۵
۳۷.۰۴۹۳
۰.۲۷۲۲۲۴
۳۴ N
۵۳.۷۲
۸۱.۷۹۰۲
۲۱۰.۲۳۲
۱۱۵.۲۴۷۴
۱۴۲.۴۷۶۹
۹۴.۹۸۴۶
۱۴۲.۴۷۶۹
۰.۲۹۵۵۲۴
۳۵ B
۶۶.۰۰۰۸
۷۶.۷۴۰۹
۱۱۱.۵۸۲۳
۸۴.۷۷۴۷
۴۰.۲۱۱۵
۲۶.۸۰۷۶
۴۰.۲۱۱۴۵
۰.۴۰۰۶۳۶
۳۶ N
۶۳.۵۷۷۹
۸۴.۷۷۲۸
۲۴۶.۴۷۹۲
۱۳۱.۶۱
۱۷۲.۳۰۳۹
۱۱۴.۸۶۹۲
۱۷۲.۳۰۳۹
۰.۱۸۴۵۱۳
۳۷ B
۶۷.۸۳۳۷
۷۴.۵۶۴۳
۱۰۸.۲۵۵۶
۸۳.۵۵۱۲
۳۷.۰۵۶۶
۲۴.۷۰۴۴
۳۷.۰۵۶۶
۰.۲۷۲۴۴۵
۳۸ N
۵۳.۹۸۹
۸۱.۸۰۷۱
۲۱۰.۲۵۲۷
۱۱۵.۳۴۹۶
۱۴۲.۳۵۴۶
۹۴.۹۰۳۱
۱۴۲.۳۵۴۷
۰.۲۹۳۱۲۱
۳۹ B
۵۴.۰۷۷۲
۸۹.۱۳۵۳
۱۰۴.۲۷۶۸
۸۲.۴۹۶۵
۳۲.۶۷۰۵
-۲۸.۴۱۹۳
-۴۲.۶۲۸۹
۰.۵۳۲۷۸۹
۴۰ N
۸۵.۴۰۵۴
۱۵۶.۲۱۸۵
۱۸۶.۷۶۳۷
۱۴۲.۷۹۵۹
۶۵.۹۵۱۷
-۵۷.۳۹۰۵
-۸۶.۰۸۵۷
۰.۵۳۲۲۳۴
۴۱ B
۲۰.۶۷۸۳
۴۰.۸۰۸۶
۱۸۱.۷۵۵۴
۸۱.۰۸۰۷
۱۵۱.۰۱۱۹
۱۰۰.۶۷۴۷
۱۵۱.۰۱۲
۰.۱۹۹۹۵۴
۴۲ N
-۱۱.۱۶۱۳
۲۵.۹۲۳۸
۲۴۴.۳۰۶۱
۸۶.۳۵۶۲
۲۳۶.۹۲۴۹
۱۵۷.۹۴۹۹
۲۳۶.۹۲۴۹
۰.۲۳۴۷۹

جدول (۳-۱۰) مقادیر پارامترهای NMR مربوط به ترکیب B21N21 تحت متد B3LYP و تابع پایه ۶-۳۱G در حلال استون
atom
? ۱۱
? ۲۲
?

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید