دانلود پایان نامه

دانشکده علوم زمین
گروه پترولوژی و زمین‌شناسی سیت، تعریف، شرایط تشکیل و کاربرد‌ها ۱۶
۱-۹-۲ -۱- تعریف ۱۶
۱-۹-۲-۲ – شرایط تشکیل بوکسیت ۱۶
۱- ۹-۲-۳ – کاربرد بوکسیت ۱۸
۱- ۹-۳- طبقه‌بندی بوکسیت‌ها ۱۸
۱-۹-۳-۱- تاریخچه طبقه‌بندی بوکسیت ۱۹
۱-۹-۳-۲- طبقه‌بندی بر اساس لیتولوژی سنگ بستر ۲۰
۱-۱۰-کلیاتی در مورد بافت و ساخت در بوکسیت‌ها ۲۵
۱- ۱۱- پراکندگی زمانی و مکانی بوکسیت‌های ایران ۲۶
۱-۱۲- ذخائر جهانی‏ بوکسیت و مهمترین کشور‌های تولید کننده و وارد کننده آلومینیوم. ۲۷

فصل دوم: زمین‌شناسی منطقه
۲-۱- مقدمه ۳۰
۲-۲- جایگاه زمین‌شناسی ایران از دیدگاه زمین ساخت جهانی ۳۰
۲-۳- موقعیت زمین‌شناسی منطقه مورد مطالعه ۳۱
۲-۴- زمین‌شناسی منطقه ۳۳
۲-۴-۱- چینه‌شناسی در محدوده ناحیه‌ای ۳۳
۲- ۶- چینه‌شناسی در محدوده کانسار ۳۹
۲-۶-۱- سازند روته ۳۹
۲-۶-۲- سازند الیکا ۴۲
۲ – ۶ – ۳ – سازند شمشک ۴۳
۲- ۷- فاز‌های کوهزایی در منطقه ۴۵
۲- ۷- ۱- فاز کوهزایی کالدونین ۴۵
۲- ۷ – ۲- فاز کوهزایی سیمرین ۴۵
۲- ۷ – ۳- سیمرین پیشین ۴۶
۲- ۸ – زمین‌شناسی ساختمانی ۴۷
۲- ۸- ۱- زمین‌شناسی ساختمانی البرز شرقی ۴۷
۲- ۸ – ۲- زمین‌شناسی ساختمانی در محدوده مورد مطالعه ۴۹
۲- ۸ – ۲- ۱- گسل ابر ۴۹
۲ -۸ – ۲- ۲- گسل شاهکوه ۵۱
۲ -۸ – ۲- ۳- گسل سیاه مرزکوه ۵۱
۲-۸ – ۲- ۴- گسل‌های محدود به کانسار ۵۱
۲- ۸- ۳- چین‌خوردگی ۵۳
۲- ۸- ۳- ۱- تاقدیس تاش ۵۳
۲- ۸- ۴- ارتباط تکتونیک با بوکسیت‌زایی ۵۴
۲- ۹- زمین‌شناسی اقتصادی منطقه ۵۷
۲- ۱۰- جغرافیای دیرینه ایران و منطقه در زمان تریاس ۵۹
۲- ۱۰- ۱- نتیجه‌گیری از جغرافیای دیرینه ایران در زمان تریاس ۶۱

فصل سوم: کانی‌شناسی، ساخت و بافت
۳- ۱- مقدمه ۶۶
۳- ۲- مطالعات میدانی (عملیات صحرایی) ۶۶
۳-۲- ۱- مشخصات سنگ میزبان ماده معدنی ۶۷
۳-۲- ۲- نحوه رخنمون ماده معدنی ۶۹
۳-۲- ۳- بررسی مشخصات ژئومتری ماده معدنی (هندسه ماده معدنی) ۷۰
۳-۲-۴- مشخصات افق بوکسیتی (لایه‌های تشکیل دهنده) ۷۲
۳-۳- ویژگیهای سنگ‌ پوش ماده معدنی ۷۸
۳-۴- ارتباط بوکسیت‌زایی با ذغالسنگ ۷۹
۳- ۵- نقش کارست وغارهای آهکی در فرایند بوکسیت‌زایی ۸۱
۳ – ۶- کانی‌شناسی به روش پراش اشعه ایکس XRD ۸۳
۳-۶-۱- بررسی کانی‌های تشکیل دهنده ماده معدنی ۸۷
۳ – ۷ – مطالعات میکروسکوپی ۸۸
۳- ۷- ۱- مطالعه پتروگرافی سنگ میزبان ۸۸
۳- ۷- ۲- مطالعات پتروگرافی ماده معدنی ۹۰
۳- ۷- ۳- واحد‌های بافت ساز زمینه(ماتریکس) ۹۰
۳- ۷- ۴- واحدهای بافت ساز متمایز ۹۱
۳-۸- سیستم‌های ژنتیکی کانی‌های تشکیل دهنده ماده معدنی ۹۶

فصل چهارم: مطالعات ژئوشیمیایی و الگوی تشکیل کانسار
۴- ۱ – مقدمه ۱۰۰
۴- ۲- رفتار عنصر آلومینیوم در محیط ژئوشیمی ۱۰۱
۴- ۳- طبقه‌بندی انواع واحدهای کانسنگی در نیمرخ مورد مطالعه ۱۰۴
۴- ۶- تعیین خاستگاه سنگ منشأ بوکسیت با استفاده از داده‌های ژئوشیمی ۱۰۸
۴ – ۷- مدل پیدایشی پیشنهادی کانسار بوکسیت تاش ۱۱۲

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵- ۱- نتیجه‌گیری ۱۱۷
۵- ۲- پیشنهادات ۱۱۹

فصل ششم: منابع
۶- ۱- منابع فارسی ۱۲۱
۶- ۲- منابع لاتین ۱۲۸

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۱-۱- مشخصات انواع بوکسیت های کارستی……………………………………………………………………………………………………..۲۴
جدول ۳- ۱- نتایج آنالیز پراش اشعه ایکس از بخش‌های مختلف افق بوکسیتی ۸۴
جدول ۴- ۱ – نتایج تجزیهی شیمیایی نمونههای مختلف بوکسیت تاش به روش X.R.F ۱۰۳
جدول ۴- ۲ – نتایج انالیزX.R.F عناصر فرعی و کمیاب در افق بوکسیتی مورد مطالعه. ۱۰۳
جدول ۴-۳- میزان میانگین عناصر کمیاب فرضی در لیتوسفر(میسون و مر،۱۹۸۲) ۱۱۰
جدول ۴- ۳ – مقایسه برخی کانسارهای بوکسیت قاعده لیاس ایران به همراه مهمترین ویژگی‌های آنها ۱۱۵

فهرست اشکال
عنوان صفحه
فصل اول
شکل ۱- ۱- تصویر موقعیت جغرافیایی و راه‌های ارتباطی منطقه مورد مطالعه (اطلس کامل راه‌های ایران). ۳
شکل ۱-۲ – نمایی از پوشش گیاهی شامل گون، درمنه و درخت اورس در محدوده کانسار ۴
شکل ۱- ?- وضعیت زمین ریخت‌شناسی منطقه بر روی نقشه توپوگرافی ۲۵۰۰۰۰/۱ گرگان. ۶
شکل ۱- ?- تصویر موقعیت کانسار و راه دسترسی به آن در عکس ماهواره ای. ۶
شکل۱- ۵ – نمودار فراوانی بوکسیت‌های ایران در زمان‌های مختلف زمین‌شناسی(سهیلی نیا۱۳??) ۲۷
شکل ۱-۶- تصویر مهمترین کشور‌های تولید کننده بوکسیت ۲۸

فصل دوم
شکل ۲-۱- تصویر منطقه مورد مطالعه در نقشه زمین‌شناسی ساختاری ایران (نبوی، ۱۳۵۵و اشتوکلین، ۱۹۶۸ ) و موقعیت کانسار بوکسیت تاش در نقشه ۱۰۰۰۰۰/۱ علی آباد ( زمانی، ۱۳۸۳) ۳۲
شکل ۲-۲- نقشه زمین‌شناسی خلاصه شده سازند‌های منطقه برگرفته از ورقه ۱۰۰۰۰۰/۱ علی‌آباد ۳۸
شکل ۲-۳- نمایی از سازند‌های موجود در محدوده کانسار بوکسیت بر روی تصویر ماهواره‌ای ۴۰
شکل ۲-۴- نمایی از افق لاتریتی پرموتریاس، سازند روته و الیکا. ۴۱
شکل ۲-۵- مدل رسوبی سازند الیکا در برش تاش (ستوهیان، ۱۳۸?) ۴۲
شکل ۲-۶ – موقعیت و گستردگی سازند شمشک نسبت به کانسار مورد مطالعه در منطقه تاش ۴۳
شکل ۲- ۷- ستون چینه‌شناسی محدوده افق بوکسیتی تاش ۴۴
شکل ۲- ۸ – نقشه گسل‌های اصلی در البرزشرقی، تصویر از SRTM (جاویدفخر و همکاران، ۲۰۱۱) ۴۸
شکل ۲- ۹- الف- تصویر ماهواره‌ای لندست ۷ از گسل ابر (کادر سفید رنگ) ؛ ب- بخشی از نقشه زمین‌شناسی علی‌آباد (سازمان زمین‌شناسی کشور، ۱۳۸۵). ۵۰
شکل۲- ۱۰- الف- تصویر ماهواره‌ای لندست ۷ از گسل شاهکوه (کادر قرمز رنگ) با امتداد شرقی – غربی و گسل سیاه‌مرزکوه (کادر سیاه رنگ) با امتداد شمال شرقی – جنوب غربی. ۵۲
شکل ۲- ۱۱-تصویر لایه‌های تقریبا عمود افق بوکسیتی در کانسار تاش دید به سمت شرق کانسار. ۵۶
شکل ۲- ۱۲- تصویر موقعیت ایران در اوایل پرمین ( اسکوتس، ۱۹?۷) ۶۳
شکل ۲- ۱۳- تصویر موقعیت ایران در تریاس پیشین ( اسکوتس، ۱۹?۷) ۶۳
شکل۲- ۱۴- تصویر موقعیت ایران در تریاس پسین ۶۴
شکل ۲- ۱۵- تصویر موقعیت ایران در اوایل ژوراسیک ( اسکوتس، ۱۹?۷) ۶۴

فصل سوم
شکل ۳- ۱- تصویر بخش سوم سازند الیکا شامل دولومیت‌های خاکستری ضخیم‌لایه تا توده‌ای، که ماده معدنی بوکسیت و سازند شمشک در بالای آن واقع شده است.. ۶۷
شکل ۳- ۲- تصویر برش زیر ماده معدنی در بالای سازند الیکا. ۶۸
شکل ۳-۳- نحوه رخنمون کانسار مورد مطالعه در منطقه ۶۹
شکل۳ -۴ – تصویر A بخشی از کانسار که نحوه حضور بوکسیت را در سازند الیکا، و تصویر B بوکسیت سخت یا دیاسپور میباشد. ۷۰
شکل ۳- ۵ -تصویر انواع بوکسیت با رنگ‌های مختلف. ۷۱
شکل ۳- ۶- نمایی از لایه کائولینیتی زیرین و بوکسیت شیلی ۷۳
شکل ۳- ۷- تصویر واحد ۳، بوکسیت سخت شامل رخساره احیایی سبز رنگ و رخساره اکسیدان قرمز رنگ ۷۵
شکل ۳- ۸- نمایی از بوکسیت سخت رخساره احیایی، PY معرف پیریت و MA معرف مارکاسیت. ۷۵
شکل ۳- ۹ – تصویر صحرایی از واحد چهارم افق بوکسیتی ۷۶
شکل ۳- ۱۰ – تشکیل کنکرسیون در واحد کائولینیت بالایی. ۷۷
شکل ۳- ۱۱ – بافت نودولار در واحد کائولینیت بالایی ۷۵
شکل ۳- ۱۲- تصویر صحرایی از مرز فرسایشی نامنظم بین افق بوکسیتی و سازند شمشک. ۷۸
شکل ۳- ۱۳ – تصویر آنالیز پراش اشعه ایکس بر روی‌یک نمونه از شیل‌های شمشک ۷۹
شکل۳- ۱۴- تصویر نمونه دستی یک تورب نارس که کانی‌های رسی را در بر گرفته است ۸۰
شکل۳- ۱۵-تصویر غار آهکی در سنگ بستر به همراه تزئینات سوزنی کلسیت و آراگونیت ۸۲
شکل ۳- ۱۶ – نمایی از ورود محلول‌های حاوی بوکسیت و هماتیت در داخل بستر کربناته سازند الیکا ۸۳
شکل ۳- ۱۷ – تصویر طیف XRD مربوط به یک نمونه از لایه رسی پایینی. ۸۵
شکل ۳- ۱۸ – تصویرطیف XRD مربوط به یک نمونه از لایه بوکسیت سخت قرمز رنگ ۸۵
شکل ۳- ۱۹ – تصویرطیف XRD مربوط به یک نمونه از لایه بوکسیت سخت سبز رنگ. ۷۶
شکل ۳- ۲۰ – تصویرطیف XRD مربوط به یک نمونه از لایه رسی بالایی ۸۶
شکل ۳ -۲۱- تصویری از مقاطع نازک سنگ میزبان ماده معدنی ۸۹
شکل ۳- ۲۲- تصویر میکروسکوپی واحد بافت ساز زمینه. ۹۱
شکل ۳-۲۳- تصویر میکروسکوپی یک نمونه از بوکسیت تاش در مقطع نازک. اوئیدهای ریز و پیزوئیدها به همراه بافت جریانی و کلوفرمی مشاهده می‌شوند. ۹۳
شکل ۳- ۲۴- تصویر میکروسکوپی یک نمونه بوکسیت تاش در مقطع نازک، پیزوئید مرکب (آلوژن) ۹۳
شکل ۳- ۲۵- تصویر میکروسکوپی مقطع نازک از پیزوئیدهای دمبلی شکل و کشیده ۹۴
شکل ۳- ۲۶- تصویر میکروسکوپی مقطع نازک از بافت کلوفرمی که کانی هماتیت را در بر گرفته است ۹۴
شکل ۳- ۲۷ – تصویر میکروسکوپی مقطع نازک از بافت انحلال فشارشی. ۹۴
شکل ۳- ۲۸- تصویر یک نمونه بوکسیت سخت درمقطع صیقلی. ۹۵
شکل ۳ – ۲۹ – نمایی ازکائولینیزه شدن بوکسیت در مرز بین بوکسیت و سازند شمشک ۹۸

فصل چهارم
شکل ۴- ۱- نمودار رابطه بین PHو Ehعناصر آلومینیوم و آهن. ۱۰۲
شکل ۴- ۲- تصویر نمونه‌های مورد مطالعه بر روی نمودار سه تایی کانیهای آلومینیم – تیتانیوم دار، کانیهای رسی و کانی‌های آهندار، نمودار پایه از (باردوسی، ۱۹۸۲). ۱۰۵
شکل ۴- ۳- موقیت کانسنگ مورد مطالعه بر اساس نمودار‌های سه تایی Fe2O3-Al2O3-L.O.I و SiO2 F2O3-Al2O3- نمودار پایه از (موتاکیاوا، ۲۰۰۳) ۱۰۵
شکل ۴- ۴- موقعیت انواع واحد های سنگی نیمرخ مورد مطالعه با ترسیم اکسیدهای Si و Al+Ti, Fe (بالاسوبارامیینوم، ۱۹۸۷). ۱۰۶
شکل ۴- ۵- a – نمودار آلوا برای تعیین نوع رخساره نمونه‌های مورد مطالعه که شکل b- نمودار شلمان برای تعیین نوع هوازدگی نمونه‌های مورد مطالعه. ۱۰۷
شکل ۴- ۶ – بررسی همبستگی بین Al2O3 با Fe2O3(A) و SiO2(B). ۱۰۷
شکل ۴- ۷- نمودار تغییرات لگاریتمی غلظت Ni در برابر Crبرای انواع نهشته‌های بوکسیتی با سنگ منشأهای مختلف (سچرول، ۱۹۹۱ و ماکلان، ۱۹۹۷ ) کانسنگ‌های مورد مطالعه ۱۰۹
شکل ۴- ۸- نمودار سه متغیره Ga، Zrو Cr برای تعیین سنگ منشأ بوکسیتها (میسون و مر، ۱۹۸۲) ۱۰۹
شکل ۴- ۹- تغییرات ضریب انباشتگی (R) عناصر کمیاب در نهشته بوکسیت تاش (کلایگری،۱۳۸۲). ۱۱۱
شکل ۴-۰ ۱ – تصویر مدل احتمالی تشکیل کانسار بوکسیت تاش ۱۱۴

فصل اول
کلیات
۱- ۱- مقدمه
یکی از مهمترین و اساسیترین پایههای اقتصاد هر کشوری منابع معدنی تحت‌‌الارضی آن است. نیاز به عناصر فلزی در جوامع بشری با

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید