بررسی اثر افزودن هیدروکلوئیدها بر ویژگی های کیفی برگر گیاهی طی ماندگاری- قسمت …

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۶۷منابع ۷۰فهرست جدول هاجدول ۲-۱- ترکیبات شیمیایی لوبیای سویا تجاری ۹جدول ۲-۲- مقدار مواد معدنی در دانه سویا (براساس وزن خشک) ۱۰جدول ۲-۳- ارزش … Read More

بررسی اثر افزودن هیدروکلوئیدها بر ویژگی های کیفی برگر گیاهی طی ماندگاری

 عنوان:بررسی اثر افزودن هیدروکلوئیدها بر ویژگی های کیفی برگر گیاهی طی ماندگاریاستاد راهنما:دکتر هما بقایینگارنده:نسیم خسرونژادشهریور ۱۳۹۳سپاسگزاریسپاس خدای را که سخنوران ، درستودن او بمانند و شمارندگان ، شمردن نعمت … Read More

منابع مقالات علمی : بررسی اثر افزودن هیدروکلوئیدها بر ویژگی های کیفی برگر گیاهی طی ماندگاری- قسمت ۴

بهبود کیفیت فراورده جدید گیاهی قابل مصرف برای تمامی افراد به خصوص افراد گیاهخوارافزایش قابلیت ماندگاری محصول طی دوره نگهداریفرضیه های پژوهشبکارگیری هیدروکلوئیدها در فرمولاسیون برگرهای گیاهی می تواند ویژگی … Read More

مقایسه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص های …

چنانکه از مقایسه نتایج حاصل از بررسی سرانه انتشار و نرخ انتشار برمیآید، بسیاری از ردههای موضوعی که اختلاف معناداری را در ردههای مختلف به لحاظ سرانه انتشار ایجاد کرده … Read More

مقایسه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص …

دیانی، محمدحسین (۱۳۷۶). مجموعهسازی و فراهمآوری در کتابخانهها. اهواز: دانشگاه شهید چمران : ۱۶۷-۱۶۹٫دیدگاه، فرشته (۱۳۸۸). “مطالعه الگوهای مشارکت علمی پژوهشگران بینالمللی نمایه استنادی علوم طی سالهای ۱۹۹۸- ۲۰۰۷”. پایاننامه کارشناسیارشد … Read More

مقایسه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس …

Cole, J. and Cole, S. (1973). Social stratification in science. Chicago: University Press.Cole, S. (1979). “Age and scientific performance”. American Journal of Sociology, (84): 958–۹۷۷٫Coile, R. C. (1977). “Lotka’s frequency distribution of … Read More

مقایسه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص های سرانه انتشار …

۵-۲- وضعیت کلی رشتههابررسی شمار پژوهشگران در ردهها و گروههای آموزشی نشان میدهد که اندازه گروهها به لحاظ پژوهشگران با طول حیات علمی بلند یکسان نیست و دامنه آن در … Read More

فايل دانشگاهی – مقایسه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص …

۰۰۵/۰ ریاضیات ۱۷/۹۴ ۱۵/۲۰ ۰۱۲/۰ جراحی اعصاب ۸۶/۹۸ ۸۶/۲۰ ۰۱۰/۰ شیمی دارویی ۹۴/۹۹ ۸۳/۱۹ ۰۰۷/۰ فیزیک ۳۶/۹۷ ۰۳/۲۱ ۰۱۴/۰ ۴-۷- رتبهبندی پژوهشگران ایرانی به لحاظ نرخ انتشارجدول ۴-۲۲ پژوهشگران ایرانی … Read More

دسته بندي علمی – پژوهشی : مقایسه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص های سرانه …

علوم مواد ۵۰/۲۵۵ ۲۸/۲ ۰۲۲/۰ فیزیک ۰۰/۲۷۶ ۱۵/۲ ۰۳۲/۰ ۴-۵-۲- مقایسه نرخ انتشار پژوهشگران ایرانی در گروههای آموزشیدر گام بعد به منظور بررسی وجود اختلاف معنادار بین گروههای آموزشی مختلف … Read More

مقایسه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس …

فیزیک ۷۷/۴ ۹۵/۰ ۰۰۷/۰ ۴-۶- بررسی نرخ انتشار بهنجارشده پژوهشگران ایرانی۴-۶-۱- مقایسه نرخ انتشار بهنجارشده در ردههای موضوعیابتدا نرمال بودن توزیع دادهها در هر رده موضوعی مورد بررسی قرار گرفت. … Read More