مقاله با موضوع جوامع روستایی

کلی و اهداف تک تک اعضا پیش برود.در فرهنگ کنونی جوامع، اقتدار تا حدودی تفسیری اقتصادی یافته و جایگاه‌ها و ارزش‌ها با پول توزین می‌شود. تاثیر این نگرش بر زن و خانواده بسیار شگرف است. از آنجا که قدرت به تسلط بر منابع مالی تعریف ‌شده، اقتدار زنان در دسترسی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع و ماخذ تحقیق : حقوق بین الملل

محاکم بین المللی فاقد صلاحیت اجباری بوده و صرفاً در صورت احراز رضایت طرفین دعوی می توانند مبادرت به رسیدگی و صدور رأی در ماهیت دعوی مطروحه نمایند.به همین دلیل به استثنای دیوان، دیگر ارکان ملل متحد دارای صلاحیت های مشخصی هستند که در منشور شرح وظایف و عملکرد آنها ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع و ماخذ تحقیق : حقوق بشر

کمک قاضی انتخاب نموده، تا بتوانند زودتر پرونده های موجود را رسیدگی نمایند.بنابراین می توان نتیجه گرفت که یکی از مشکلات دیوان عدم تناسب تعداد قضات با توجه به حجم کار دیوان با تعداد کشورهای عضو می باشد. که در طول هفتاد سال اخیر همواره بدون تغییر و ثابت مانده ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع و ماخذ تحقیق : سازمان ملل متحد

علیه اوگاندا (2005) اشاره نمود. با وجود اینکه منشور در ماده 51، به صراحت به دفاع مشروع اشاره می کند اما اقداماتی را که می تواند به مثابه «حمله مسلحانه» تلقی شوند را مشخص نمی سازد. منشور، دفاع مشروع را به عنوان یک عمل ثانوی، موقتی و تحت کنترل محدود ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع و ماخذ تحقیق : سازمان ملل متحد

صدور رأی، ارائه آرای جداگانه، انتشار رأی، مسائل مربوط به تقاضا و نگهداری کپی مطابق اصل آرای دیوان در آرشیو آن» به دلیل اینکه دیوان در هنگام صدور رأی مشورتی نیز به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل انجام وظیفه می نماید. همچنین بند 2 ماده 102 آیین دادرسی جدید ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع و ماخذ تحقیق : حقوق دیپلماتیک

در اعمال آن از نوعی قدرت صلاحدیدی برخوردارند. بعبارتی، این دولت متبوع شخص زیان دیده می باشد که نسبت به انتقال دعوای شخص از سطح داخلی به سطح بینالمللی تصمیمگیری می کند. دولتی بودن حق حمایت دیپلماتیک موجب گردیده تا یک دولت صرفاً زمانی بتواند در مقابل دولت دیگر دعوای ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع و ماخذ تحقیق : حل و فصل اختلافات

اختلافات میان اعضای آن سازمان است. دیوان بینالمللی دادگستری نه تنها از طریق رسیدگی به دعاوی دولتها، بلکه با ارائه نظرات مشورتی به ارکان ملل متحد در حل و فصل اختلافات و تدوین مقررات حاکم بر روابط میان اعضاء نقش بسزایی را ایفا می کند.با توجه به جایگاه ویژه دیوان ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع و ماخذ تحقیق : منشور ملل متحد

اداری به رسمیت شناخت. ه) در پرونده برخی هزینه های سازمان ملل (1962) ، به تفسیر عمیق و جامع از مواد منشور (بند 2 ماده 17) و ساختار آن و روابط شورای امنیت و مجمع عمومی دست زد و اختیارات مجمع عمومی در رابطه با هزینه های سازمان ملل را ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منبع تحقیق درباره حایل

آنهادر ماده 2 موافقت نامه ایران با کشور قطر، تعریفی از محدوده مخازن مشترک میان دو دولت ارائه شد. ماده دوم این موافقت نامه، مخازن مشترک را این گونه تعریف می کند:“ماده 2- هرگاه ساختمان زمین شناسی نفتی واحد یا میدان نفتی یا گازی واحد یا هر ساختمان زمین شناسی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منبع تحقیق درباره امارات متحده عربی

آحاد شده مورد استفاده قرار می گیرد. در این موارد دولت میزبان تاسیسات با مشورت با دولت دیگر و دارندگان امتیاز. به شرط این که عملیات واحد لطمه ای وارد نشود، می تواند اجازه استفاده از آن برای غیر عملیات واحد بدهد. و : حل و فصل اختلافاتدر طی اجرای ادامه مطلب…

توسط 92، قبل