منبع تحقیق درباره حقوق بین الملل

پیچیده از کربن، هیدروژن، گوگرد، اکسیژن و ازت است که عناصر نادر دیگری هم در ترکیب آن دخالت می کنند. سوختهای فسیلی شامل نفت و گاز در عمق سه تا چهار کیلومتری اعماق زمین و در خلل و فرج لایه‌های آن و با فشار چند صد اتمسفر بصورت ذخیره می‌باشند. ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود تحقیق حقوق با موضوع حقوق بین الملل

المللی در مواردی که مخزنی در طول مرزهای دو کشور قرار می گرفت که از هر دو طرف مرز قابل استحصال بود، از این روش کارآمد استفاده کردند، البته برخی کشورها هم از هر دو بهره گرفتند.آحادسازی معمولا مراحل سه گانه ای دارد که به شرح زیر می باشد:موافقت نامه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود تحقیق حقوق با موضوع حقوق بین الملل

اختیارات اعطای امتیاز و وضع مقررات و نقش آن در حد هیاتی برای تحقیق و اجرای همکاری بین آنها تقلیل یافته است. کمیسیون مشترک از نمایندگان عالی مرتبه دو دولت است که سالی دوبار تشکیل جلسه می دهند و از مهمترین وظایف آن یافتن راه حل هایی برای مشکلات و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود تحقیق حقوق با موضوع حقوق بین الملل

مشترک اشاره کرد. دولت ها تابعان اصلی حقوق بین الملل بوده و از این رو نمی توان آنها را به اعمال خارج از چهارچوب اراده و تراضی آنها وادار نمود. الزام آنها به انجام امور و اقدامات چه در عرصه روابط دوجانبه و جه در عرصه بین المللی، مستلزم وچود ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود تحقیق حقوق با موضوع حقوق بین الملل

از جمله میادین مشترک گاز وجود ندارد و همچنین با در نظر گرفتن سطح بالای فنی موضوع، به نظر می رسد که اصل استفاده منصفانه به احتمال زیاد در متن پیشنهادی در مورد منابع نفت و گاز مشترک که قرار است در کمیسیون بررسی شود، پیش بینی خواهد شد، همان ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود تحقیق حقوق با موضوع حقوق بین الملل

منابع پس از امضاء موافقت نامه و … . اما در تمام انواع این موافقت نامه ها چند نکته مشترک وجود دارد که به عنوان اصولی ثابت در همه آنها پذیرفته شده است:خودداری دولت ها از اقدامات یکجانبه و بدون هماهنگی با همسایگان خود در مخزن مشترک استفاده از بهترین ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود تحقیق حقوق با موضوع حقوق بین الملل

ایراد سیال بود منابع نفت و گاز همراه بود و عدم مالکیت هم نفت و گاز را در صورتی که حفاری در دهانه چاه قرار بگیرند در مالکیت قطعی صاحب زمین می دانست.تصمیمات قضایی آن زمان متاثر از این دو دیدگاه متفاوت و غیرمسلم بود. چنانکه در قضیه westmoreland دادگاه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود تحقیق حقوق با موضوع حقوق بین الملل

بردار اشاره کرده اند. در ذیل صور مختلف این مساله بیان می گردد. گفتار اول: انواع مرزها و منابع مشترک مرزها عامل تعیین کننده چهارچوبه اختیارت یک دولت و در واقع مشخص کننده محدوده صلاحیت های آن در عرصه ملی و بین المللی می باشد. این مرز می تواند در ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منبع تحقیق با موضوع آفرینه

برخوردار خواهد بود. برای اینکه آفرینه مورد حمایت قرار گیرد شرایطی نظیر اصالت آفرینه در زمان و مکان انتشار آن و مشروعیت و ثبت آفرینه و اعلان مشخصات قابل ذکر است. دانلود یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق منظور از “مدت حمایت”، مدت زمانی است که اثر در ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منبع تحقیق با موضوع حق ثبت اختراع

اشخاص متعددی باشد، در صورتی که مخترعین مشترک همان متقاضیان ثبت اختراع باشند، در این فرض اگر توافق یا ترتیب دیگری بین آنان اتخاذ نشده باشد، همۀ آنان به نحو متساوی حق درخواست ثبت اختراع و تقدیم اظهارنامه مربوط به آن اختراع را دارند. در این صورت گواهینامۀ اختراع به ادامه مطلب…

توسط 92، قبل