بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های …

شکل ۴-۲۶مشخصات شکل حوضه آبریز تا انتهای رشت (ایستگاه هیدرومتری)شکل ۴-۲۷ مشخصات شکل حوضه آبریز سیاهرود تا ایستگاه هیدرومتری،خارج شهر رششکل ۴-۲۸ مشخصات شکل حوضه آبریز گوهررود تا ایستگاه هیدرومتری،خارج … Read More

منابع مقالات علمی : بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر …

۴-۸-۱ روش منطقیروش موسوم به روش منطقی یکی از متداولترین روشهای تجربی برای محاسبه حداکثر آبدهی سیلابهای شهری است که تجربه دراز مدت بین المللی در زمینه استفاده از آن … Read More

بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر …

۴-۱ تاریخچه شهر رشتاستان گیلان با مساحت ۱۴۷۱۱ کیلومتر مربع در میان رشته کوههای البرز و تالش در شمال ایران جای گرفته است. این استان به واحد جغرافیایی جنوب دریای خزر … Read More

بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های …

غفاری، مرتضی؛ رسول دانشفراز؛ صدیق و نیر سماوی اقدم، ۱۳۹۰ اثرات شهرسازی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر کرمان. برای این منظور مقادیر کاتیون ها و آنیون ای اصلی در چاه … Read More

بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر …

انباشت رسوب    هر فرسایش خاکی لاجرم انباشت رسوبات را نیز بهمراه خواهد داشت واین قضیه در جریان سیلاب امری بدیهی می نماید. هر گاه که سرعت جریان به هر … Read More

بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت

شیمیایی‏(‏)‏ آنها نیز بسیار زیاد  است. در صنایع کاغذ سازی که عمدتا موادی چون کائولین و رس به خمیر کاغذ اضافه می شود بار آلودگی زیاد نبوده و پساب چنین … Read More

بررسی اثر شوری بر صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک گندم- قسمت ۲۵

جوانه‌زنی (درصد)غاظت NaCl (میلی مولار)شکل ۴-۳۲ تأثیر غلظت NaCl بر جوانه‌زنی بذر گندمبرازش تابع لجستیک سه پارامتره به داده‌های درصد جوانه‌زنی تجمعی بذرهای گندم در هر سطح تنش شوری نشان … Read More

مقاله علمی با منبع : بررسی اثر شوری بر صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک گندم- قسمت ۲۴

۱۰(میلی‌گرم در کیلوگرم) ۰۴/۱ ۲۸/۱ ۴۱/۱ ۲۰(میلی‌گرم در کیلوگرم) ۹۸/۰ ۷۷/۰ ۶۱/۰ ۳۰(میلی‌گرم در کیلوگرم) ۹/۰ ۶۷/۰ ۴۶/۰ هدایت الکتریکی ۴ دسی‌زیمنس بر متر به‌عنوان شاهد وشوری‌های ۸، ۱۲ و … Read More

بررسی اثر شوری بر صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک گندم- قسمت ۲۳

**۶۸/۰ عملکرد دانه ۱ **۹۶/۰ **۹۳/۰ **۶۹/۰ عملکرد بیولوژیک **: به‌‌ترتیب غیر معنی‌دار و معنی‌دار در سطح احتمال یک درصد ۴-۶ نتایج مرتبط با شاخص‌ حساسیت به تنشارقامی که شاخص … Read More

مقاله دانشگاهی – بررسی اثر شوری بر صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک گندم- قسمت ۲۲

حیدری و همکاران (۲۰۰۶) با بررسی تأثیر سطوح مختلف شوری بر گندم رقم چمران گزارش نمودند که درشرایط تنش شوری، میزان شاخص برداشت و میزان انتقال مجدد مواد فتوسنتزی از … Read More