بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال …

۱-۹-۲-۱- تفکیک بین حقوق شهروندی و حقوق بشرحقوق بشر ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان است. گفته می شود که حقوق بشر عام و جهان شمول است و برای … Read More

بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده- قسمت …

۲-۱۱-۶- انتقال و توزیع دانشانتقال و توزیع دانش، انتقال سازمانی و فناورانه‌ی داده ها، اطلاعات و دانش را در بر می گیرد. ظرفیت سازمان برای جابجایی دانش، بیانگر قابلیت انتقال … Read More

سامانه پژوهشی – بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده- قسمت ۲۲

شبکهساختار شبکه ای، انواع ابزارهای ارتباطی از قبیل سیستم های اطلاعاتی مدیریت و کنفرانس های ویدیوئی را به کار می گیرند. این شیوه ها شکل وسبک روان و انعطاف پذیری … Read More

سامانه پژوهشی – نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها …

۲- بر اساس متغیرهای شخصیتی و مالی می توان مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی را از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات دسته بندی و امتیازدهی نمود.۳- روش لاجیت از … Read More

نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها …

۲- بر اساس متغیرهای شخصیتی و مالی می توان مشتریان حقوقی بانکهای ملت و ملی را از نظر ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات دسته بندی و امتیازدهی نمود.۳- روش لاجیت از … Read More