تحقیق – بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال …

شان و جایگاه اجتماعی و قانونی وکیل اقتضاء دارد که از رفتار مغایر با شئونات حرفه ای و قانونی خودداری نماید و تلاش مقنن برای تعمیم رفتار خلاف اقتضاء قانونی … Read More

بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب …

رسول اکرم(ص) می فرماید: «اصلحوا دنیاکم»؛ دنیای خود را اصلاح کنید، و نیز می فرمایند: «طوبی لمن اسلم و کان عیشه کفافاً»؛ خوشا آن کسی که مسلمان است و معیشت … Read More

بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر فرآیند دموکراسی سازی در جمهوری اسلامی ایران در …

هـ؛ پس از واقعه یازده سپتامبر(۲۰۰۱) ﺑﺎ آﻏﺎز ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش روند ﺗحرﻳﻢ اﻗتصادی ﺟﻤﻬـﻮری اﺳﻼﻣﻲ دوﺑﺎره ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ ﭘﺲ از واﻗﻌﻪ ۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۲۰۰۱ ﻧﮕﺮاﻧﻲ دوﻟﺖ و افکار … Read More

پژوهش دانشگاهی – بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر فرآیند دموکراسی سازی در جمهوری اسلامی …

۳-۱-۳-۲-ﺗﺤﺮﯾﻢهای اﻗﺘﺼﺎدی:ﻫﺮ ﻗﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺸﻮر ﻓﺮﺳﺘﻨﺪه ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺪف، در راﺳﺘﺎی وادار ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ وﺿﻊ ﺷﻮد، ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎم دارد. ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ … Read More

بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر فرآیند دموکراسی سازی در جمهوری اسلامی ایران در بازه زمانی- …

دولتهایی که با بحران مالی مواجه نیستند و همچنان از رانتهای برونزا بهرهمندند، قادرند فرایند ایجاد دموکراسی را مدتها به تعویق اندازند. اگر به دلایلی به جز دلایلی که در … Read More

شناسایی و رتبه بندی پیش آیندهای مؤثر بر ساخت و سازهای غیر مجاز …

۳-۹-۳- آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقلدر مواردی که نیاز به مقایسه دو گروه از هم مستقل از نظر یک متغیر پیوسته باشد، از این آزمون استفاده میشود. در این … Read More

شناسایی و رتبه بندی پیش آیندهای مؤثر بر ساخت و سازهای غیر مجاز یزد- قسمت ۱۳

۳-۹-۳- آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقلدر مواردی که نیاز به مقایسه دو گروه از هم مستقل از نظر یک متغیر پیوسته باشد، از این آزمون استفاده میشود. در این … Read More

مقاله دانشگاهی – طراحی مدل یکپارچه تشکیل سلول با چیدمان سلول و زمانبندی عملیات ها …

شکل ‏۳‑‏۸٫ مثالی از عمل جابجایی تک نقطهای ۷۵شکل ‏۳‑‏۹٫ تقاطعی دو نقطه ای ۷۶شکل ‏۳‑‏۱۰٫ عمل تقاطعی یکنواخت ۷۶شکل ۳‑‏۱۱٫ چرخ رولت ۷۸شکل ۳‑۱۲٫ انتخاب تورنامنت ۷۹شکل ‏۴‑۱٫ نمایی … Read More

سامانه پژوهشی – ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط مجازی …

زمان قابل توجهی در انجام فعالیتهای مرتبط با اینترنت (مثل کتابهای اینترنتی، امتحان مرورگرهای جدید شبکه وسیع جهانی، تحقیق در فروشندگان اینترنتی وغیره) صرف می شود.بخاطراستفاده ازاینترنت فعالیت های مهم … Read More

ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط …

جالب ترین پدیدهی فلسفی که تا کنون اینترنت ممکن ساخته، یک دنیای مجازی به نام “زندگی دوم”است. زندگی دوم همچنین امکان زندگی و صرف وقت در دنیایی مجازی را برای … Read More