بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب …

بوده ،می توان توجه هر چه بیشتر به حقوق شهروندی متهم و شاکی را در این قانون مشاهده نمود.مقنن در قانون جدید برای متهم حقوقی همچون حق حضور وکیل،لزوم تفهیم … Read More

دسته بندی علمی – پژوهشی : شناسایی و رتبه بندی پیش آیندهای مؤثر بر ساخت و سازهای غیر …

n= اندازه نمونهN= اندازه جامعه آماریZ= درصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبولpp= نسبتی از جمعیت دارای صفت معین (مثلا افراد پاسخگو)= (p-1) q نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین … Read More

شناسایی و رتبه بندی پیش آیندهای مؤثر بر ساخت و سازهای غیر مجاز یزد- قسمت …

n= اندازه نمونهN= اندازه جامعه آماریZ= درصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبولpp= نسبتی از جمعیت دارای صفت معین (مثلا افراد پاسخگو)= (p-1) q نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین … Read More

مقاله دانشگاهی – شناسایی و رتبه بندی پیش آیندهای مؤثر بر ساخت و سازهای غیر …

عوامل فرهنگی بر ساخت و ساز غیرمجاز شهر یزد مؤثر است.عوامل فنی و زیربنایی بر ساخت و ساز غیرمجاز شهر یزد مؤثر است.عوامل اقتصادی بر ساخت و ساز غیرمجاز شهر … Read More

ارتباط وابستگی به اینترنت با گرایش به غرق وجذب شدن در محیط …

جالب ترین پدیدهی فلسفی که تا کنون اینترنت ممکن ساخته، یک دنیای مجازی به نام “زندگی دوم”است. زندگی دوم همچنین امکان زندگی و صرف وقت در دنیایی مجازی را برای … Read More