تحقیق – بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال …

شان و جایگاه اجتماعی و قانونی وکیل اقتضاء دارد که از رفتار مغایر با شئونات حرفه ای و قانونی خودداری نماید و تلاش مقنن برای تعمیم رفتار خلاف اقتضاء قانونی … Read More

بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ …

در حقوق اقتصادی اجتماعی، در سیره ی نبوی، حقوق اقلیت ها و غیر مسلمانان به خوبی مراعات شده است.در حقوق فرهنگی، رعایت آداب و سنن و مراسم خاص، حقوق ایران … Read More

منابع مقالات علمی : جریان جوزفسون در اتصالات پایه گرافن تحت کشش۹۲- قسمت ۱۳

برای بدست آورد گرافن کش دار با ساختار متقارن مورد نظر، کشش را می توان در دو جهت آرمچیر و زیگزاگ به صفحه گرافن اعمال کرد. با تحت کشش قرار … Read More

جریان جوزفسون در اتصالات پایه گرافن تحت کشش۹۲- قسمت ۱۲

اخیرا مباحث مربوط به ابررسانایی مانند جریان جوزفسون در چنین ساختارهای گرافنی بررسی شده است. نوعی از تونل زنی که شامل جفت های کوپر هم می شود، عامل اثر جوزفسون … Read More

دسترسی به منابع مقالات : جریان جوزفسون در اتصالات پایه گرافن تحت کشش۹۲- قسمت ۱۱

حال فرض می کنیم که یک پتانسیل استاتیک V0 در دو سر پیوند برقرار گردد.از رابطه فاز تابع موج در مکانیک کوانتومی ∆ф=Et/ħ که E انرژی کل سیستم است برای محاسبه اختلاف فاز اضافه ای که … Read More

جریان جوزفسون در اتصالات پایه گرافن تحت کشش۹۲- قسمت ۷

۲-۴-۱- گاف انرژیبرخلاف الکترون آزاد، الکترونهای یک جسم جامد فقط انرژی هایی را اختیار می کنند که در داخل نوارهای مجاز انرژی که بوسیله گاف هایی از انرژی های ممنوعه از … Read More

جریان جوزفسون در اتصالات پایه گرافن تحت کشش۹۲- قسمت ۶

۲-۲- معرفی ابررساناییدر سال ۱۹۰۸ هایک کامرلینگ اونس[۸۴] هلندی در دانشگاه لیدن[۸۵] موفق به تولید هلیوم مایع گردید و بااستفاده از آن توانست به درجه حرارت حدود یک درجه کلوین برسد. یکی از … Read More

پژوهش دانشگاهی – جریان جوزفسون در اتصالات پایه گرافن تحت کشش۹۲- قسمت ۵

(۱-۳۴)به همین دلیل الکترون های کم انرژی در گرافن مانند فرمیون های بدون جرم دیراک رفتار می کنند. گرافن اولین ماده ای است که فرمیون های دیراک را در دو بعد … Read More

جریان جوزفسون در اتصالات پایه گرافن تحت کشش۹۲- قسمت ۴

این پارامتر، همپوشانی تابع ونیر را با نزدیکترین همسایه هایش نشان می دهد و مقدار آن حدود۱۲۹/۰ =S است. چون S خیلی کوچکتر از ۱ است می توان از آن صرف … Read More

جریان جوزفسون در اتصالات پایه گرافن تحت کشش۹۲- قسمت ۲

همان طور که بیان شد گرافن از اتم های کربن با ساختار، تشکیل می شود. الکترون ها در اربیتال پیوند قوی دارند و الکترون های مغزه[۵۱] نامیده می شوند. چهار الکترون … Read More