بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ …

۱-۹-۱- مبحث اول، حقوق شهروندی از دیدگاه اسلامموضوع علم حقوق، انسان است و نحوه ی بهره مندی انسان ها از حقوق شهروندی، از مباحث مهم نظام های حقوقی دینی و … Read More

بررسی علل عدم تمایل مددجویان به اجرای طرحهای اشتغال و خودکفایی

تجربه اندوزی است و به سمت تعالی حرکت می کند. ( کیانی،۱۳۸۴)۷-بروکراسی اداری:بروکراسی، تشریفات زائد است یعنی کاغذ بازی و مقررات اضافی که موجب از بین رفتن کارایی می شود. این … Read More