بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال …

۱-۹-۲-۱- تفکیک بین حقوق شهروندی و حقوق بشرحقوق بشر ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان است. گفته می شود که حقوق بشر عام و جهان شمول است و برای … Read More

بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده- قسمت ۲۶

محقق یک سری داده ها را از طریق روش اسناد و مدارک و یکسری اطلاعا ت را نیز با استفاده از روش پرسش نامه ای گردآوری کرده است. جامعه آماری … Read More