بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های …

شکل ۴-۲۶مشخصات شکل حوضه آبریز تا انتهای رشت (ایستگاه هیدرومتری)شکل ۴-۲۷ مشخصات شکل حوضه آبریز سیاهرود تا ایستگاه هیدرومتری،خارج شهر رششکل ۴-۲۸ مشخصات شکل حوضه آبریز گوهررود تا ایستگاه هیدرومتری،خارج … Read More

منابع مقالات علمی : بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر …

۴-۸-۱ روش منطقیروش موسوم به روش منطقی یکی از متداولترین روشهای تجربی برای محاسبه حداکثر آبدهی سیلابهای شهری است که تجربه دراز مدت بین المللی در زمینه استفاده از آن … Read More

بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر …

۴-۱ تاریخچه شهر رشتاستان گیلان با مساحت ۱۴۷۱۱ کیلومتر مربع در میان رشته کوههای البرز و تالش در شمال ایران جای گرفته است. این استان به واحد جغرافیایی جنوب دریای خزر … Read More

بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های …

غفاری، مرتضی؛ رسول دانشفراز؛ صدیق و نیر سماوی اقدم، ۱۳۹۰ اثرات شهرسازی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر کرمان. برای این منظور مقادیر کاتیون ها و آنیون ای اصلی در چاه … Read More

بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر …

انباشت رسوب    هر فرسایش خاکی لاجرم انباشت رسوبات را نیز بهمراه خواهد داشت واین قضیه در جریان سیلاب امری بدیهی می نماید. هر گاه که سرعت جریان به هر … Read More