بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب …

بوده ،می توان توجه هر چه بیشتر به حقوق شهروندی متهم و شاکی را در این قانون مشاهده نمود.مقنن در قانون جدید برای متهم حقوقی همچون حق حضور وکیل،لزوم تفهیم … Read More

مقایسه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص …

دیانی، محمدحسین (۱۳۷۶). مجموعهسازی و فراهمآوری در کتابخانهها. اهواز: دانشگاه شهید چمران : ۱۶۷-۱۶۹٫دیدگاه، فرشته (۱۳۸۸). “مطالعه الگوهای مشارکت علمی پژوهشگران بینالمللی نمایه استنادی علوم طی سالهای ۱۹۹۸- ۲۰۰۷”. پایاننامه کارشناسیارشد … Read More

مقایسه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص …

بهره‌وری وی ٢۵ برابر خواهد بود:بدین ترتیب، وی اختلاف فاحش میان تولیدات علمی پژوهشگران را بر اساس مدلهای ساده شدهای از فرایندهای ذهنی تشریح کرد.۲-۱-۴-۴- مدل پرایسدر سال ۱۹۶۳ درک … Read More