بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ …

۱-۹-۱- مبحث اول، حقوق شهروندی از دیدگاه اسلامموضوع علم حقوق، انسان است و نحوه ی بهره مندی انسان ها از حقوق شهروندی، از مباحث مهم نظام های حقوقی دینی و … Read More

بررسی و ارزیابی بانک توسعه صادرات ایران در چارچوب سازمان یادگیرنده- قسمت …

۳-۹-۳- آزمون همبستگیبه منظور بررسی وجود ارتباط و نیز میزان آن بین دو متغیر از آزمون همبستگی استفاده می‌شود، زمانی که این دو متغیر کمی باشند همبستگی پیرسون و هنگامی … Read More