بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ …

۱-۹-۱- مبحث اول، حقوق شهروندی از دیدگاه اسلامموضوع علم حقوق، انسان است و نحوه ی بهره مندی انسان ها از حقوق شهروندی، از مباحث مهم نظام های حقوقی دینی و … Read More

بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های …

غفاری، مرتضی؛ رسول دانشفراز؛ صدیق و نیر سماوی اقدم، ۱۳۹۰ اثرات شهرسازی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر کرمان. برای این منظور مقادیر کاتیون ها و آنیون ای اصلی در چاه … Read More

بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر …

انباشت رسوب    هر فرسایش خاکی لاجرم انباشت رسوبات را نیز بهمراه خواهد داشت واین قضیه در جریان سیلاب امری بدیهی می نماید. هر گاه که سرعت جریان به هر … Read More

دسته بندی علمی – پژوهشی : شناسایی و رتبه بندی پیش آیندهای مؤثر بر ساخت و سازهای غیر …

n= اندازه نمونهN= اندازه جامعه آماریZ= درصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبولpp= نسبتی از جمعیت دارای صفت معین (مثلا افراد پاسخگو)= (p-1) q نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین … Read More

شناسایی و رتبه بندی پیش آیندهای مؤثر بر ساخت و سازهای غیر مجاز یزد- قسمت …

n= اندازه نمونهN= اندازه جامعه آماریZ= درصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبولpp= نسبتی از جمعیت دارای صفت معین (مثلا افراد پاسخگو)= (p-1) q نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین … Read More

مقاله دانشگاهی – شناسایی و رتبه بندی پیش آیندهای مؤثر بر ساخت و سازهای غیر …

عوامل فرهنگی بر ساخت و ساز غیرمجاز شهر یزد مؤثر است.عوامل فنی و زیربنایی بر ساخت و ساز غیرمجاز شهر یزد مؤثر است.عوامل اقتصادی بر ساخت و ساز غیرمجاز شهر … Read More