بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ …

۱-۹-۱- مبحث اول، حقوق شهروندی از دیدگاه اسلامموضوع علم حقوق، انسان است و نحوه ی بهره مندی انسان ها از حقوق شهروندی، از مباحث مهم نظام های حقوقی دینی و … Read More

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تأثیر تحریم های اقتصادی بر فرآیند دموکراسی سازی در جمهوری اسلامی ایران …

راﻧﺖ اﺻﻄﻼﺣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد وارد ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷـﺪ . درآﻣﺪی ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎر و ﺗﻼش ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان راﻧﺖ ﻧﺎم ﮔﺬاری ﻣﻲﺷـﻮد (شکاری،۱۳۷۹: ۳۱). راﻧﺖ … Read More

مقاله – بررسی فرصت های موجود در صنعت اسباب بازی در جهت تولید ملی و …

پژوهش (( بررسی وضعیت تولید اسباب بازی در ایران و برخی از کشورهای جهان )) در سال ۱۳۷۵ و توسط معاونت پژوهشی کانون پرورش فکری کودک و نوجوان صورت گرفت … Read More

پژوهش دانشگاهی – بررسی فرصت های موجود در صنعت اسباب بازی در جهت تولید ملی و …

پژوهش (( بررسی وضعیت تولید اسباب بازی در ایران و برخی از کشورهای جهان )) در سال ۱۳۷۵ و توسط معاونت پژوهشی کانون پرورش فکری کودک و نوجوان صورت گرفت … Read More

فایل – نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها …

آماده سازی داده ها :با کمک اطلاعاتی که از ارزیابان وکارشناسان بانک به دست آمده متغیرهای ورودی به شرح ذیل تعیین شده است :در آمدتفاوت سنیتحصیلاتدر آمد / بدهیشغلبرای سنجش … Read More

نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها …

۲-۱۸-۵) مدل اوهلسون (۱۹۸۰) :اوهلسون از نسبت های مالی وتجزیه وتحلیل لاجیت چند بعدی برای ایجاد مدل خود استفاده کرد مدل وی متشکل از ۹۰ متغیر روی یک نمونه شامل۱۰۵ شرکت … Read More

جستجوی مقالات فارسی – نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها …

۲-۱۸-۵) مدل اوهلسون (۱۹۸۰) :اوهلسون از نسبت های مالی وتجزیه وتحلیل لاجیت چند بعدی برای ایجاد مدل خود استفاده کرد مدل وی متشکل از ۹۰ متغیر روی یک نمونه شامل۱۰۵ شرکت … Read More