تحقیق – بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال …

شان و جایگاه اجتماعی و قانونی وکیل اقتضاء دارد که از رفتار مغایر با شئونات حرفه ای و قانونی خودداری نماید و تلاش مقنن برای تعمیم رفتار خلاف اقتضاء قانونی … Read More

بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های …

غفاری، مرتضی؛ رسول دانشفراز؛ صدیق و نیر سماوی اقدم، ۱۳۹۰ اثرات شهرسازی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر کرمان. برای این منظور مقادیر کاتیون ها و آنیون ای اصلی در چاه … Read More

بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر …

انباشت رسوب    هر فرسایش خاکی لاجرم انباشت رسوبات را نیز بهمراه خواهد داشت واین قضیه در جریان سیلاب امری بدیهی می نماید. هر گاه که سرعت جریان به هر … Read More

نقش امکانات تفریحی در افزایش مدت توقف گردشگران در قم- قسمت ۱۲

۴۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۵۶۰۰۰۶۴۰۰۰۷۲۰۰۰دمرد( نفر ) ( نفر )نمودار ‏۲‑۲: هرم سنی ـ جنسی جمعیت نقاط شهری استاندر آبان ۱۳۹۰ از کل جمعیت استان ۱۱۳۳۰۸۴ نفر در خانوار معمولی ساکن، ۱۳۴۰ نفر در … Read More

مقاله – نقش امکانات تفریحی در افزایش مدت توقف گردشگران در قم- قسمت ۸

اطلاع‌رسانی و تبلیغات در سطح ملی و بعد در مراحل بالاتر بین‌المللی. گسترش حمل و نقل به ویژه حمل و نقل عمومی برای رسیدن به محل پارک. برای دانلود متن … Read More

مقایسه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص های …

چنانکه از مقایسه نتایج حاصل از بررسی سرانه انتشار و نرخ انتشار برمیآید، بسیاری از ردههای موضوعی که اختلاف معناداری را در ردههای مختلف به لحاظ سرانه انتشار ایجاد کرده … Read More

مقایسه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص های سرانه انتشار …

۵-۲- وضعیت کلی رشتههابررسی شمار پژوهشگران در ردهها و گروههای آموزشی نشان میدهد که اندازه گروهها به لحاظ پژوهشگران با طول حیات علمی بلند یکسان نیست و دامنه آن در … Read More

مقایسه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس …

فیزیک ۷۷/۴ ۹۵/۰ ۰۰۷/۰ ۴-۶- بررسی نرخ انتشار بهنجارشده پژوهشگران ایرانی۴-۶-۱- مقایسه نرخ انتشار بهنجارشده در ردههای موضوعیابتدا نرمال بودن توزیع دادهها در هر رده موضوعی مورد بررسی قرار گرفت. … Read More

سامانه پژوهشی – مقایسه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص …

با توجه به عدم توزیع نرمال دادههای مربوط هر گروه آموزشی (مراجعه کنید به جدول ۳ پیوست) ، از آزمون کروسکال – والیس به منظور مقایسه طول حیات علمی در … Read More

مقایسه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص های سرانه …

۴-۳- بررسی طول حیات علمی پژوهشگران ایرانیبه منظور بررسی چگونگی تولید علم پژوهشگران مورد بررسی شمار تولیدات علمی آنان مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج در نمودار شماره ۴-۱ به تصویر … Read More