تحقیق – بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال …

شان و جایگاه اجتماعی و قانونی وکیل اقتضاء دارد که از رفتار مغایر با شئونات حرفه ای و قانونی خودداری نماید و تلاش مقنن برای تعمیم رفتار خلاف اقتضاء قانونی … Read More

بررسی اثر شوری بر صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک گندم- قسمت ۱۰

A2B2 A4B1 A2B1 A2B4 شکل۳-۱ نقشه کلی طرح آزمایشیفاکتور اول: فاکتور دوم:شوری(دسی زیمنس بر متر) سطوح مختلف سولفات روی (میلی‌گرم در کیلوگرم خاک)A1: 4 0 :B1A2: 8 B2: 10A3: 12 B3: … Read More

سامانه پژوهشی – بررسی اثر شوری بر صفات فیزیولوژیک و مورفولوژیک گندم- قسمت ۲

احسن و بیوتر(۲۰۰۰) ۲۳ ۲ بنگلادش ۱۶۲ سطح کل (آلووی، ۲۰۰۹)۲-۶ تأثیر روی بر عملکردگندم در شرایط شورتعداد زیادی از محققان اثر متقابل مثبت بین شوری و عناصر غذایی را گزارش … Read More

نقش امکانات تفریحی در افزایش مدت توقف گردشگران در قم- قسمت ۱۲

۴۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۵۶۰۰۰۶۴۰۰۰۷۲۰۰۰دمرد( نفر ) ( نفر )نمودار ‏۲‑۲: هرم سنی ـ جنسی جمعیت نقاط شهری استاندر آبان ۱۳۹۰ از کل جمعیت استان ۱۱۳۳۰۸۴ نفر در خانوار معمولی ساکن، ۱۳۴۰ نفر در … Read More

نقش امکانات تفریحی در افزایش مدت توقف گردشگران در قم- قسمت ۶

گردشگر معادل واژه انگلیسی توریست می‌باشد و منظور از آن هر فردی است که فعالیت گردشگری انجام می‌دهد. (کاظمی، ۱۳۸۶: ۱۴-۱۵).گردشگر به کسی اطلاق می‌شود که از موطن اصلی خودش … Read More

بررسی علل عدم تمایل مددجویان به اجرای طرحهای اشتغال و خودکفایی- …

ب – زنان و کودکان بی‌سرپرست و نیازمند موضوع قانون تأمین زنان و کودکان بی‌سرپرست، مصوب۱۳۷۱٫پ – خانواده‌های زندانیان نیازمند، در مدت زندانی بودن سرپرست خانواده.ت – آسیب‌دیدگان ناشی از … Read More

مقایسه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص …

دیانی، محمدحسین (۱۳۷۶). مجموعهسازی و فراهمآوری در کتابخانهها. اهواز: دانشگاه شهید چمران : ۱۶۷-۱۶۹٫دیدگاه، فرشته (۱۳۸۸). “مطالعه الگوهای مشارکت علمی پژوهشگران بینالمللی نمایه استنادی علوم طی سالهای ۱۹۹۸- ۲۰۰۷”. پایاننامه کارشناسیارشد … Read More

مقایسه بهره وری علمی پژوهشگران ایرانی در رشته های مختلف بر اساس شاخص …

بهره‌وری وی ٢۵ برابر خواهد بود:بدین ترتیب، وی اختلاف فاحش میان تولیدات علمی پژوهشگران را بر اساس مدلهای ساده شدهای از فرایندهای ذهنی تشریح کرد.۲-۱-۴-۴- مدل پرایسدر سال ۱۹۶۳ درک … Read More

بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی سبز بر تصمیم خرید مصرف کنندگان- قسمت ۱۳

محصول سبز مهمترین عنصر موجود در آمیخته بازاریابی سبز است. هدف های اکولوژیکی در طراحی محصولات به کاهش آلودگی منجر می شود. محصول سبز به حفظ محیط طبیعی و کاهش … Read More