بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال …

۱-۹-۲-۱- تفکیک بین حقوق شهروندی و حقوق بشرحقوق بشر ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان است. گفته می شود که حقوق بشر عام و جهان شمول است و برای … Read More

جریان جوزفسون در اتصالات پایه گرافن تحت کشش۹۲- قسمت ۶

۲-۲- معرفی ابررساناییدر سال ۱۹۰۸ هایک کامرلینگ اونس[۸۴] هلندی در دانشگاه لیدن[۸۵] موفق به تولید هلیوم مایع گردید و بااستفاده از آن توانست به درجه حرارت حدود یک درجه کلوین برسد. یکی از … Read More

دسته بندی علمی – پژوهشی : جریان جوزفسون در اتصالات پایه گرافن تحت کشش۹۲

برای وجود حیات در عالم است]۱۲[. ماهیت متنوع این پیوند است که به کربن اجازه تشکیل بعضی نانوساختارهای جالب، بخصوص نانو لوله های کربنی را میدهد. کربن با عدد اتمی … Read More

سایت مقالات فارسی – بررسی علل عدم تمایل مددجویان به اجرای طرحهای اشتغال و …

۱۱ تا ۱۳ وابستگی به مستمری ۱۴ تا۱۷ نداشتن مهارت فنی ۱۸تا ۲۲ عدم بازدهی اقتصادی ۲۳تا ۲۷ ترس از ورشکستگی ۲۸تا ۳۲ بروکراسی اداری ۳۳تا ۳۷ عدم تمایل مددجویان … Read More

علمی : نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها …

ب-۴) بین نسبت سرمایه گذاری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.۱-۴-۳) مدل مفهومی:شکل۱-۱) شکل مدل مفهومی(علیشاهی،۱۳۹۱، ۹۴)۱-۵) بیان اهداف تحقیق :اهداف تحقیق در چهار سطح طبقه بندی … Read More

پژوهش – نقش متغیرهای مالی و شخصیتی در ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات مشتریان حقوقی بانکها …

ب-۴) بین نسبت سرمایه گذاری و ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات رابطه معناداری وجود دارد.۱-۴-۳) مدل مفهومی:شکل۱-۱) شکل مدل مفهومی(علیشاهی،۱۳۹۱، ۹۴)۱-۵) بیان اهداف تحقیق :اهداف تحقیق در چهار سطح طبقه بندی … Read More