بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های …

شکل ۴-۲۶مشخصات شکل حوضه آبریز تا انتهای رشت (ایستگاه هیدرومتری)شکل ۴-۲۷ مشخصات شکل حوضه آبریز سیاهرود تا ایستگاه هیدرومتری،خارج شهر رششکل ۴-۲۸ مشخصات شکل حوضه آبریز گوهررود تا ایستگاه هیدرومتری،خارج … Read More

منابع مقالات علمی : بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر …

۴-۸-۱ روش منطقیروش موسوم به روش منطقی یکی از متداولترین روشهای تجربی برای محاسبه حداکثر آبدهی سیلابهای شهری است که تجربه دراز مدت بین المللی در زمینه استفاده از آن … Read More

بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر …

انباشت رسوب    هر فرسایش خاکی لاجرم انباشت رسوبات را نیز بهمراه خواهد داشت واین قضیه در جریان سیلاب امری بدیهی می نماید. هر گاه که سرعت جریان به هر … Read More

نقش امکانات تفریحی در افزایش مدت توقف گردشگران در قم- قسمت ۱۲

۴۰۰۰۰ ۴۸۰۰۰۵۶۰۰۰۶۴۰۰۰۷۲۰۰۰دمرد( نفر ) ( نفر )نمودار ‏۲‑۲: هرم سنی ـ جنسی جمعیت نقاط شهری استاندر آبان ۱۳۹۰ از کل جمعیت استان ۱۱۳۳۰۸۴ نفر در خانوار معمولی ساکن، ۱۳۴۰ نفر در … Read More