تحقیق – بررسی حقوق شهروندی متهم و شاکی در قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب سال …

شان و جایگاه اجتماعی و قانونی وکیل اقتضاء دارد که از رفتار مغایر با شئونات حرفه ای و قانونی خودداری نماید و تلاش مقنن برای تعمیم رفتار خلاف اقتضاء قانونی … Read More

بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های …

غفاری، مرتضی؛ رسول دانشفراز؛ صدیق و نیر سماوی اقدم، ۱۳۹۰ اثرات شهرسازی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی شهر کرمان. برای این منظور مقادیر کاتیون ها و آنیون ای اصلی در چاه … Read More

بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر …

انباشت رسوب    هر فرسایش خاکی لاجرم انباشت رسوبات را نیز بهمراه خواهد داشت واین قضیه در جریان سیلاب امری بدیهی می نماید. هر گاه که سرعت جریان به هر … Read More

بررسی اثرات توسعه شهری بر آلودگی و سیل خیزی رودخانه های شهر رشت

شیمیایی‏(‏)‏ آنها نیز بسیار زیاد  است. در صنایع کاغذ سازی که عمدتا موادی چون کائولین و رس به خمیر کاغذ اضافه می شود بار آلودگی زیاد نبوده و پساب چنین … Read More

جریان جوزفسون در اتصالات پایه گرافن تحت کشش۹۲- قسمت ۱۲

اخیرا مباحث مربوط به ابررسانایی مانند جریان جوزفسون در چنین ساختارهای گرافنی بررسی شده است. نوعی از تونل زنی که شامل جفت های کوپر هم می شود، عامل اثر جوزفسون … Read More

پژوهش دانشگاهی – جریان جوزفسون در اتصالات پایه گرافن تحت کشش۹۲- قسمت ۵

(۱-۳۴)به همین دلیل الکترون های کم انرژی در گرافن مانند فرمیون های بدون جرم دیراک رفتار می کنند. گرافن اولین ماده ای است که فرمیون های دیراک را در دو بعد … Read More

دسته بندی علمی – پژوهشی : کنترل فرآیند تحریک در ژیروسکوپ ارتعاشیMEMS- قسمت ۲۱

(۲۳-۲) که در آن ,, (۲۴-۲) و نیز (۲۵-۲) فصل سومطراحی کنترلر PD مد تحریک یک ژیروسکوپ MEMS برای تخمین سرعت دورانی۱-۳- مقدمهدر این فصل یک رویکرد جدید برای طراحی … Read More

کنترل فرآیند تحریک در ژیروسکوپ ارتعاشیMEMS- قسمت ۱۸

x(t) = sin(dt) (11-2)جهت دستیابی به یک واکنش قابل قبول از سنسورهای نیروی کوریولیس، فرکانس حاصل از ارتعاش المان حساس در فرآیند تحریک بایستی تقریبا برابر با فرکانس رزونانسی المان … Read More

پژوهش – کنترل فرآیند تحریک در ژیروسکوپ ارتعاشیMEMS- قسمت ۱۹

که μ مغناطیس پذیری هسته، B میدان القائی، F راستای نیرو (عمود بر صفحه و در امتداد z) و dV بیانگر حجم می باشد. از آنجائیکه این مکانیزم، در ابعاد کوچک نیازمند جریان زیاد بوده و … Read More

سامانه پژوهشی – کنترل فرآیند تحریک در ژیروسکوپ ارتعاشیMEMS- قسمت ۱۷

۳–۲– معادله ماتئومعادله ماتئو شکل خاصی از معادله هیل می باشد که بصورت زیر بیان می شود :P(t) = +2cos(2t) (۵-۲)با جایگذاری معادله (۵-۲) در معادله (۴-۲) منجر می شود به :+ … Read More